Les ordenances i/o reglaments són normes jurídiques dictades pels ajuntaments amb l’objectiu de regular de la gestió del municipi i tot allò que s’hi relaciona. En aquest sentit, la normativa de l’Ajuntament de la Granada es composa (a banda de la normativa d’institucions superiors) pel conjunt d’ordenances aprovades i dictades per l’ens municipal. Aquelles qüestions que no es troben regulades de manera específica per una ordenança o reglament municipal, com per exemple la participació ciutadana, es regulen per la normativa superior (Constitució espanyola, Estatut d’Autonomia, entre d’altres).

Per tal de donar a conèixer la normativa municipal de manera clara i entenedora, s’ha dividit l’apartat entre les ordenances reguladores i reglaments i les ordenances fiscals.

Ordenances reguladores i reglaments

Les ordenances reguladores i reglaments es publiquen a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Granada. Per a consultar-les, podeu accedir a través del següent enllaç

Ordenances en procés d’aprovació:

Ordenances fiscals

<Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament de la Granada per a regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. En l’actualitat, les ordenances fiscals regulades per l’Ajuntament de la Granada són les següents (es pot descarregar la darrera versió del text aprovat de cada ordenença):

*Totes aquestes ordenances es revisen i actualitzen anualment, en funció de les necessitats dels serveis que regulen. Les modificacions de qualsevol de les ordenances es publiquen al BOPB i queden registrades per a la seva consulta aquí

*Consulta l’edicte modificació ordenances fiscals per a l’exercici 2020 – edicte OOFF_2020

*Consulta l’edicte modificació ordenances fiscals per a l’exercici 2021 – edicte OOFF_2021

*Consulta l’edicte modificació ordenances fiscals per a l’exercici 2022 – edicte OOFF_2022 (BOPB 24/12/2021)

Evolució dels tipus impositius

A la seu electrònica de l’Ajuntament de la Granada, es pot consultar l’evolució dels tipus impositius més destacats que s’apliquen des de 2010 fins a l’actualitat.

Es pot trobar des de l’evolució de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres i l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) en totes les seves modalitats. Tanmateix, s’aporta una explicació del concepte que graven aquests impostos així com la normativa reguladora dels tributs.

Consulta aquesta informació en el següent enllaç