Les resolucions o decrets d’alcaldia són actes administratius unilaterals que adopta la figura de l’alcalde en l’exercici de les seves funcions. Les matèries sobre les quals pot prendre aquestes resolucions es troben especificades en l’apartat “Òrgans de govern – alcaldia“.

En aquest apartat, es publica el llistat de resolucions adoptades per l’alcalde de la Granada: