En aquest apartat es poden consultar informes, línies estratègiques i estudis amb els que treballa l’Ajuntament de la Granada als darrers anys per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans des de diferents punts de vista. Es poden descarregar des d’informes relacionats amb el planejament urbanístic fins a estudis d’eficiència energètica d’equipaments municipals.

És important destacar que gran part del treball realitzat en aquests àmbits es desenvolupa amb la col·laboració d’altres organismes públics com la Diputació de Barcelona, que aporta suport econòmic i tècnic per al desenvolupament d’estratègies de caràcter municipal.

Pla Local de Joventut 2020-2023 #MovimentJove

El Pla Local de Joventut de la Granada 2020-2023 és el document que detalla les línies de treball del municipi en matèria de joventut impulsades des del propi Ajuntament de la Granada per als propers 4 anys, amb l’objectiu de visualitzar la realitat dels i les joves de la Granada, detectar-ne les necesitats i definir els objectius concrets a assolir en el període de 4 anys.

Consulta el document complet del Pla Local de Joventut 2020-2023

Pla especial urbanístic de masies i cases rurals en sol no urbanitzables

El Pla Especial Urbanístic de masies pretén preservar el sòl no urbanitzable del municipi de La Granada amb l’objectiu de fomentar la reutilització d’edificacions existents per tal de permetre un aprofitament del sòl del municipi, tot promovent la conservació de l’actual paisatge i reforçant l’activitat econòmica en sòl no urbanitzable.

Es tracta de trobar l’equilibri entre el despoblament del sòl rústic que produeix la manca d’oportunitats econòmiques, i les noves ocupacions de sòl que sorgeixen, molt sovint, de forma descontrolada. Tanmateix, no es pot mantenir la actual situació de despoblament i abandó de moltes construccions rurals disseminades en el territori, car l’efecte que produeixen és contrari a la filosofia d’estimular l’activitat i sostenibilitat en el medi natural, fomentant que els propietaris de les masies que es rehabilitin esdevinguin vetlladors del paisatge, camps i boscos del terme municipal.

Aquest document dóna a l’Ajuntament i als propietaris seguretat jurídica en clarificar quin és el ventall d’usos admesos en cadascuna de les edificacions, alhora que permet disposar de condicions d’ordenació concretes amb una tramitació reglada. Els objectius concrets que aquest Pla Especial Urbanístic vol abastar són els següents:

  • Definir el grau i tipus d’intervenció permesa segons l’estat de conservació de les edificacions.
  • Acotar les ampliacions permeses i els gàlibs resultants.
  • Fixar les condicions mínimes requerides per a l’assignació de nous usos:
    • Adequació mediambiental i paisatgística
    • Accessibilitat
    • Adaptació a les normatives sectorials
  • Regular el tractament dels tancaments i de l’expressivitat de les edificacions.

Estudi energètic, monitoratge elèctric i certificació energètica del camp de futbol de la Granada

Amb l’objectiu d’introduir millores d’estalvi i eficiència energètica en els equipaments municipals, l’Ajuntament de la Granada va encarregar l’any 2016 l’elaboració d’un estudi per examinar el consum energètic del camp de futbol municipal de la Granada. D’aquest estudi se’n van extreure una sèrie de propostes de millora, resumides en la següent taula:

Descarregar “Estudi energètic, monitoratge elèctric i certificació energètic del camp de futbol de la Granada”

Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de la Granada

El catàleg de patrimoni d’un municipi ha d’incloure aquells elements més significatius i rellevants que siguin capaços de fer entendre la seva història i les seves característiques i valors urbans i territorials. El patrimoni que recull és el reflex de la història urbana, social, cultural i natural d’un municipi i en representa els valors que al llarg del temps han passat a formar part de l’herència d’aquesta col·lectivitat. L’objectiu de la protecció és doncs la preservació d’aquells elements que donaran continuïtat a la memòria històrica col·lectiva i la faran sostenible, permetent una projecció de futur coherent.

Per aquest motiu, en el cas de La Granada el Pla Especial a més de les qüestions tècniques i urbanístiques, proposa la protecció d’aquells elements i unitats representatius de tots els moments de la història de la població, des de les restes que ens recorden els primers episodis de l’ocupació del territori fins a l’arquitectura contemporània, incloent els elements claus per a conèixer-ne la història. Ha d’incloure els elements que remeten a la història del nostre país, i que han estat reconeguts per la Generalitat de Catalunya, i també aquells elements que, tot i no tenir un gran valor històric a nivell global, sí el tenen per al municipi.

Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible de la Granada (PAES)

En el Ple de 25 de juny de 2013, l’Ajuntament de la Granada va adherir-se al Pacte d’Alcaldes pel Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), amb l’ambició de fer front amb els objectius de la UE per l’any 2020 en relació al compromís de reduir emissions de CO2 un 20% mitjançant la creació de plans d’acció a favor de les fonts d’energies renovables.

Fruit d’aquest compromís s’ha elaborat un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible específic per al municipi de la Granada, amb el suport de la Diputació de Barcelona. En el següent enllaç, pot descarregar-se la síntesi d’aquest Pla. El document complet es pot sol·licitar a l’Ajuntament a través de l’apartat destinat al dret a la informació pública o a les mateixes oficines de l’Ajuntament.

SÍNTESI PAES – LA GRANADA

Pla Intern d'Igualtat de Gènere (2016-2019)

L’objectiu del Pla Intern d’Igualtat elaborat per l’ajuntament de la Granada és dotar a l’nes d’una eina i un recurs per desenvolupar i establir com a prioritàries unes accions dirigides a promoure la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de l’organització municipal.

Actualment aquest Pla es troba en fase d’actualització.

Descarrega el PIIG per al període 2016-2019 aquí