El capítol III de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, dedica els seus articles a la transparència en la gestió administrativa dels ens locals. En concret, fa referència a la transparència en la contractació pública, la transparència en els convenis de col·laboració i la transparència en l’activitat subvencional.

Aquest apartat del Portal de Transparència de l’Ajuntament de la Granada va dedicat al compliment d’aquest capítol, dedicant una secció a cada un dels àmbits a que obliga la normativa. Per tant, trobareu informació sobre: