L’ajuntament de la Granada no disposa ni ha aprovat cap normativa específica de participació ciutadana, més enllà de les ordenances i reglaments específics de cada àmbit que poden incloure elements de participació ciutadana.

No obstant això, cada convocatòria de procés de participació ciutadana disposarà de la seva pròpia normativa sorgida de la naturalesa del mateix procediment, tenint en compte la normativa general de participació ciutadana local que contempla l’Estatut d’Autonomia de Catalunya així com els diferents preceptes normatius sobre participació ciutadana local existents en el marc legal comunitari, constitucional i estatutari.