La Plataforma de serveis de contractació pública és un portal únic, global i integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils del contractant dels seus òrgans de contractació, d’acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic.

A més, la Plataforma està plantejada com un sistema obert, que possibilita la incorporació d’altres administracions públiques de Catalunya que poden, a més de publicar el seu perfil de contractant, disposar del conjunt de serveis que la Plataforma ofereix als operadors públics i als privats.

En aquest sentit, tota la informació sobre contractes del sector públic de l’Ajuntament de la Granada es pot trobar en el perfil del contractant, lloc on es recullen les licitacions en curs, adjudicacions, procediments de contractació, etc.

Entra a consultar el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de la Granada

Imatge perfil del contractant

Llistat de contractes oberts i negociats

En aquest espai es pot consultar la relació història de contractes oberts i negociats adjudicats per l’Ajuntament de la Granada, des de l’exercici 2016 fins a l’actualitat. Tanmateix, aquesta informació es troba ampliada al Perfil del Contractant de l’ajuntament de la Granada, on es poden consultar els expedients complets de contractació pública de l’entitat.

Si es vol consultar la relació de contractes oberts signats per l’Ajuntament de la Granada, consulta el Perfil del Contractant a l’apartat “Adjudicacions”

Llistat de contractes menors

Els contractes menors són aquells que per les característiques i el preu de l’objecte del contracte, es poden adjudicar de manera directa a l’empresari o professional amb capacitat d’obrar i que disposi de l’acreditació i habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.

Una vegada determinada l’oferta més avantatjosa econòmicament, s’adjudica i formalitza el contracte a través de l’òrgan de govern competent, en aquest cas l’alcaldia.

Consulta la relació de contractes menors adjudicats a partir de l’exercici 2017:

Informes sobre contractació pública

L’Ajuntament de la Granada publica anualment un informe estadístic sobre el volum de contractació pública municipal, segons procediment i tipus de contractació. Aquest informe s’ha elaborat a partir de les dades sobre contractes adjudicats per els òrgans responsables de la contractació pública, en exercici de les seves funcions.

Consulta l’informe que s’elabora a partir de l’exercici 2017: