El pressupost municipal pot ser objecte de modificacions dins l’exercici pressupostari ja sigui per canvis en els objectius inicials o per insuficiència en la dotació d’alguna de les partides pressupostàries. El fet que s’elabori el pressupost al començament de l’any fa que les circumstàncies socials i econòmiques puguin variar durant el transcurs de l’any i per això s’hagin d’introduir modificacions.

El procediment de modificació de crèdit pressupostari es troba regulat al text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en concret als articles 39-45 així com en les lleis de pressupostos anuals.

Les modificacions de crèdit són aprovades pel Ple Municipal en l’exercici de les seves funcions.

En aquest espai es recullen les modificacions de crèdit efectuades al pressupost municipal de la Granada des de l’exercici 2015: