L’article 48 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableix que l’organització municipal es regeix obligatòriament per l’alcalde o alcaldessa, els tinents d’alcaldia i pel Ple. També es contempla la possibilitat en municipis de menys de 5.000 habitants de constituir una comissió de govern (o Junta de Govern Local), sempre i quan així ho estipuli el Ple o el Reglament Orgànic Municipal. Tanmateix, la comissió especial de comptes també existeix en tots els ajuntaments.

D’altra banda, el mateix article deixa a lliure determinació dels ens municipals la tinença d’altres organismes de caràcter sectorial, per tal de complementar l’organització municipal com comissions informatives, síndics/iques de greuges, òrgans de participació ciutadana, entre d’altres.

Pel que fa a l’Ajuntament de La Granada, els òrgans de govern que intervenen en la gestió municipal són:

Ple municipal

Membres del Ple municipal:

És un òrgan col·legiat format per l’ alcalde i per tots els regidors i regidores. És convocat i presidit per l’alcalde i celebra sessions públiques tant de caràcter ordinari com extraordinari.

La llei 5/1985, del règim electoral general, determina el nombre de regidors de les corporacions locals en funció de la població, que en el cas de La Granada respon a onze regidors o regidores. Així, les eleccions municipals celebrades l’any 2019, van determinar com a membres del Ple Municipal a:

 • Joan Cols Canals
 • Jordà Jaime Ortiz
 • Beatriz Casillas Moreno
 • Ricard Montané Bonilla
 • Josep Pol Casany Domenech
 • Cristina Garcia Nieto
 • Joan Amat Domènech
 • Fèlix Salat Sánchez
 • Roser Marrugat Via
 • Xavier Ciercoles Llusia
 • Gemma Casañas i Rodas

Periodicitat de les sessions:

En sessió extraordinària del Ple municipal en data 4 de juliol de 2019 va determinar-se que les sessions ordinàries es convocaran amb caràcter mensual l’últim dimarts de cada dos mesos, a no ser que coincideixi amb festiu o vigilia, proposarà celebrar un altre dia de la setmana. L’hora d’inici de les sessions serà les 20.30, tot i que es faculta a l’alcalde per a modificar-ho.

Pel que fa a les sessions extraordinàries, podran ser convocades en qualsevol moment d’acord amb l’article 78 del ROM.

Atribucions del Ple municipal:

La llei 7/1985 així com l’article 52 del TRLMRLC, atorguen al Ple Municipal les següents atribucions:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost – llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives  en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior -, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) Les  contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

També correspon al Ple la votació sobre la moció de censura o sobre la qüestió de confiança plantejada sobre l’ alcaldessa.

El Ple pot delegar, mitjançant decret, les competències anteriors a l’alcalde, als seus membres, a altres regidors o regidores en el marc del que estableix la llei.

El Ple de l’ajuntament de la Granada ha delegat, mitjançat decret d’alcaldia en data 5 de juliol de 2019, les següents atribucions a la Junta de Govern Local:

a) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

b) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost – llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives  en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior -, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

c) Les  contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, no superi el 20%, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.

d) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió.

e) L’aprovació de tots els convenis. Queden exceptuats d’aquesta delegació de competències els que siguin de caràcter urbanístic i indelegable.

f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, no superi el 20%, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
– Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

g) Les declaracions de compatibilitat del personal al servei de la corporació

Alcaldia

L’alcalde és elegit a través del Ple i és responsable davant d’ell de la seva gestió política. També és el president de la Corporació i ostenta les següents atribucions atorgades per la Llei 7/1985, de les Bases del Règim Local i pel TRLMRL, concretament en el seu article 53.

Alcalde: Joan Cols Canals

Atribucions de l’alcalde:

a) Representar a l’Ajuntament.

b) Dirigir el govern i l’administració municipals.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

g) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

h) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin  fixes i periòdiques.

i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l’article 99 de la Llei reguladora  de les bases del règim local.

j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s’ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l’alcaldia. Així mateix, l’alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d’urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n’hi ha de donar compte.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.

o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

q) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l’alineació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alineació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.

s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.

t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

També correspon a l’alcaldia el nomenament dels respectius tinents o tinentes d’alcaldia.

L’alcalde, pot delegar mitjançant decret algunes de les anteriors atribucions en el marc del que estableix la llei. En el municipi de La Granada no s’han efectuat les delegacions a favor de cap altre òrgan.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l’òrgan que sota la presidència de l’alcalde (Joan Cols Canals), col·labora de manera col·legiada en la funció de direcció política que a aquest correspon i exerceix funcions executives i administratives. Els membres de la Junta són nombrats per l’alcalde i no podran superar mai un terç del nombre legal de membre del Ple. La Junta de Govern Local va constituir-se expressament per al mandat 2019-2023, mitjançant decret d’alcaldia en data 5/07/2019, amb els següents membres nombrats per l’alcalde:

 • Jordà Jaime Ortiz
 • Beatriz Casillas Moreno
 • Ricard Montané Bonilla

Periodicitat de les sessions: 

Les sessions de Junta de Govern es celebraran amb una periodicitat quinzenal, els dijous no festius de cada primera i tercera setmana de mes, a les 14:00 hores al Saló de Sessions de l’Ajuntament de la Granada o a lloc habilitat a aquest efecte.

Atribucions: 

Amb caràcter general, correspon a la Junta de Govern Local (JGL) l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, així com l’assumpció de determinades atribucions que tant l’alcaldia com el ple li deleguin, per tal d’agilitzar la resolució de tot un seguit d’assumptes d’administració ordinària que no cal que esperin a les sessions del ple, però que es convenient que resolgui un òrgan col·legiat.

D’altra banda, les lleis li atribueixen les següents:

 • En matèria d’urbanisme i activitats

a) Realitzar les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

b) Aprovar la concessió de llicències d’obertura d’establiments fabrils, industrials o comercials i de qualsevol altra índole, i de llicències d’obres en general, excepte quan les ordenances o les Lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple.

c) Realitzar l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i siguin previstos al Pressupost; així com la reforma dels projectes en la forma i condicions que la dels contractes de l’apartat anterior.

 • En matèria de personal

a) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, nomenaments, contractacions, extinció de relacions laborals.

 • En matèria d’hisenda 

a) Desenvolupar la gestió econòmica municipal conforme al pressupost aprovat, amb aprovació de padrons fiscals, liquidacions tributàries, modificació i baixes de drets, disposició de despeses dins dels límits de la seva competència.

b) Atorgament i acceptació de subvencions

c) Atorgament de beques i ajudes socials

 • En matèria processal 

a) Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat municipal o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en que tal facultat sigui atribuïda a altres òrgans.

b) Baixa de vehicles

 • En matèria de contractació  

a) Realitzar les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi els 6.000 euros i no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris el Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

b) Adquirir béns i drets quan el seu valor superi els 6.000 i no superi el 10 per cent (10%) dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.005.060,52, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:

-La de béns immobles, sempre que estigui prevista al Pressupost

-La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic quan la seva alienació no estigui prevista al pressupost

c) Adjudicar definitivament, d’acord amb les lleis, els concursos que siguin de la competència de l’Alcaldia i provisionalment aquells en que hagi de decidir la Corporació.

Fins al moment, la Junta de Govern Local de la Granada no ha delegat competències a cap altra òrgan de govern.

Tinents d'alcaldia

Els Tinents i tinentes d’Alcaldia substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia a l’Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d’entre els Regidors.

Els tinents d’alcaldia són nomenats per l’alcalde, concretament per resolució d’alcaldia el 21 de juny de 2019.

Primer tinent d’alcaldia: Jordà Jaime Ortiz

Segona tinenta d’alcaldia: Beatriz Casillas Moreno

Els tinents d’alcaldia no tenen designades atribucions específiques més enllà de l’assistència a l’alcalde, tot i que poden ser objecte de delegacions. En el cas de l’Ajuntament de La Granada, no tenen delegada cap atribució específica.

Comissió especial de comptes

La Comissió Especial de Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l’ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.

Els membres han estat designats per acord Plenari del dia 4 de juliol de 2019 i són els següents:

 • President: Josep Pol Casany Domènech
 • Ricard Montané Bonilla
 • Jordà Jaime Ortiz
 • Gemma Casañas Rodas

Pel que fa a les seves atribucions, correspon a la comissió especial de comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l’entitat local i han de ser així mateix objecte d’informació pública abans de sotmetre a l’aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

L’article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l’ esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

Comissions informatives permanents

En sessió plenària de 4 de juliol de 2019, es van crear les següents Comissions Informatives Permanents, d’acord amb les previsions dels articles 123 i següents del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals:

COMISSIÓ INFORMATIVA

MEMBRES
GOVERNACIÓ President: Sr. Ricard Montané Bonilla

Sra. Beatriz Casillas Moreno

Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sr. Joan Amat Domènech

URBANISME

 

President: Sr. Joan Cols Canals

Sr. Ricard Montané Bonilla

Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sra. Mercè Villar Pausas

OBRES I SERVEIS Presidenta: Sr. Joan Cols Canals

Sra. Beatriz Casillas Moreno

Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sra. Mercè Villar Pausas

BENESTAR SOCIAL Presidenta: Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sra. Beatriz Casillas Moreno

Sra. Cristina Garcia Nieto

Sr. Roser Marrugat Via

ENSENYAMENT Presidenta: Sra. Beatriz Casillas Moreno

Sra. Cristina Garcia Nieto

Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sra. Gemma Casañas Rodas

CULTURA, FESTES I TURISME President: Sra. Cristina Garcia Nieto

Sra. Beatriz Casillas Moreno

Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sr. Xavier Ciércoles Llusià

SANITAT I MEDI AMBIENT President: Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sra. Cristina Garcia Nieto

Sr. Josep Pol Casany Domènech

Sr. Roser Marrugat Via

JOVENTUT President: Sra. Cristina Garcia Nieto

Sra. Beatriz Casillas Moreno

Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sr. Joan Amat Domènech

ESPORTS President: Sr. Josep Pol Casany Domènech

Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sr. Ricard Montañé Bonilla

Sr. Xavier Ciércoles Llusià

COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES President: Sr. Ricard Montané Bonilla

Sra. Jordà Jaime Ortiz

Sr. Josep Pol Casany Domènech

Sr. Roser Marrugat Via

HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA President: Sr. Josep Pol Casany Domènech

Sr. Ricard Montané Bonilla

Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sr. Joan Amat Domènech

RECURSOS HUMANS President: Sra. Beatriz Casillas Moreno

Sr. Josep Pol Casany Domènech

Sr. Jordà Jaime Ortiz

Sr. Gemma Cassañas Rodas

Consell de Govern Municipal

El Consell de govern municipal és un òrgan complementari de l’organització municipal que tindrà caràcter consultiu i informatiu, i té com a finalitat garantir la coordinació de l’activitat de les diferents regidories amb competències delegades i assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de govern i en l’administració municipal.

Creació:

12 d’agost de 2019 (sessió plenària extraordinària)

Funcions: 

Estudi, informe i consulta dels assumptes que han de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de l’Ajuntament

Coordinació de les diferents regidories i vetllar per l’eficàcia i eficiència en l’acció de govern i administració municipal

Composició: 

Presidència, que recaurà en la figura de l’alcalde

Tots els regidors/es amb delegacions específiques i genèriques d’alcaldia

Periodicitat: 

Sessions ordinàries, dos cops al mes (dilluns de la primera i tercera setmana de mes a les 13.30 hores)

Consulta de manera més resumida la composició dels òrgans de govern aquí