L’article 48 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableix que l’organització municipal es regeix obligatòriament per l’alcalde o alcaldessa, els tinents d’alcaldia i pel Ple. També es contempla la possibilitat en municipis de menys de 5.000 habitants de constituir una comissió de govern (o Junta de Govern Local), sempre i quan així ho estipuli el Ple o el Reglament Orgànic Municipal. Tanmateix, la comissió especial de comptes també existeix en tots els ajuntaments.

D’altra banda, el mateix article deixa a lliure determinació dels ens municipals la tinença d’altres organismes de caràcter sectorial, per tal de complementar l’organització municipal com comissions informatives, síndics/iques de greuges, òrgans de participació ciutadana, entre d’altres.

Pel que fa a l’Ajuntament de La Granada, els òrgans de govern que intervenen en la gestió municipal són:

Ple municipal

Membres del Ple municipal:

És un òrgan col·legiat format per l’ alcalde i per tots els regidors i regidores. És convocat i presidit per l’alcalde i celebra sessions públiques tan de caràcter ordinari com extraordinari.

La llei 5/1985, del règim electoral general, determina el nombre de regidors de les corporacions locals en funció de la població, que en el cas de La Granada respon a onze regidors o regidores. Així, les eleccions municipals celebrades l’any 2015, van determinar com a membres del Ple Municipal a:

 • Diego Díez de los Ríos Sánchez
 • Joan Amat Domènech
 • Mercè Villar Pauses
 • Jordi Capellades Palau
 • Roser Marrugat Via
 • Joan Cols Canals
 • Miguel Ángel Sanz González
 • Beatriz Casillas Moreno
 • Richard Martín Vidal
 • Jordi Miralles Piñero
 • Jordan Jaime Ortiz

Periodicitat de les sessions:

En sessió extraordinària del Ple municipal en data 6 de juliol de 2015 va determinar-se que les sessions ordinàries es convocaran amb caràcter mensual l’últim dimarts de cada mes, a no ser que coincideixi amb festiu o vigilia, que es convocarà durant l’última setmana del mes. L’hora d’inici de les sessions serà les 20.30, tot i que es faculta a l’alcalde per a modificar-ho.

Pel que fa a les sessions extraordinàries, podran ser convocades en qualsevol moment d’acord amb l’article 78 del ROM.

Atribucions del Ple municipal:

La llei 7/1985 així com l’article 52 del TRLMRLC, atorguen al Ple Municipal les següents atribucions:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost – llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives  en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior -, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) Les  contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

També correspon al Ple la votació sobre la moció de censura o sobre la qüestió de confiança plantejada sobre l’ alcaldessa.

El Ple pot delegar, mitjançant decret, les competències anteriors a l’alcalde, als seus membres, a altres regidors o regidores en el marc del que estableix la llei.

Fins al moment, a la Granada no s’han efectuat delegacions a favor de cap altre Òrgan de Govern. 

Alcaldia

L’alcalde és elegit a través del Ple i és responsable davant d’ell de la seva gestió política. També és el president de la Corporació i ostenta les següents atribucions atorgades per la Llei 7/1985, de les Bases del Règim Local i pel TRLMRL, concretament en el seu article 53.

Alcalde: Diego Díez de los Ríos Sánchez

Atribucions de l’alcalde:

a) Representar a l’Ajuntament.

b) Dirigir el govern i l’administració municipals.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

g) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

h) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin  fixes i periòdiques.

i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l’article 99 de la Llei reguladora  de les bases del règim local.

j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s’ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l’alcaldia. Així mateix, l’alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d’urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n’hi ha de donar compte.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.

o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

q) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l’alineació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alineació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.

s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.

t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

També correspon a l’alcaldia el nomenament dels respectius tinents o tinentes d’alcaldia.

L’alcalde, pot delegar mitjançant decret algunes de les anteriors atribucions en el marc del que estableix la llei. En el municipi de La Granada no s’han efectuat les delegacions a favor de cap altre òrgan.

Tinents d'alcaldia

Els Tinents i tinentes d’Alcaldia substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia a l’Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d’entre els Regidors.

Els tinents d’alcaldia són nomenats per l’alcalde, concretament per resolució d’alcaldia el 15 de juny de 2015.

Primer tinent d’alcaldia: Joan Amat Domènech

Els tinents d’alcaldia no tenen designades atribucions específiques més enllà de l’assistència a l’alcalde, tot i que poden ser objecte de delegacions. En el cas de l’Ajuntament de La Granada, no tenen delegada cap atribució específica.

Comissió especial de comptes

La Comissió Especial de Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l’ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.

Els membres han estat designats per acord Plenari del dia 6 de juliol de 2015 i són els següents:

 • President: Jordi Capellades Palau
 • Roser Marrugat Via
 • Miguel Ángel Sanz González
 • Jordan Jaime Ortiz

Pel que fa a les seves atribucions, correspon a la comissió especial de comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l’entitat local i han de ser així mateix objecte d’informació pública abans de sotmetre a l’aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

L’article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l’ esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

Comissions informatives permanents

En sessió plenària de 6 de juliol de 2015, es van crear les següents Comissions Informatives, d’acord amb les previsions dels articles 123 i següents del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals:

COMISSIÓ INFORMATIVA

MEMBRES
GOVERNACIÓ President: Sr. Joan Amat Domènech

Sr. Jordi Capellades Palau

Sr. Joan Cols Canals

Sr. Jordan Jaime Ortiz

URBANISME

 

Presidenta: Sra. Mercè Villar Pausas

Sr. Joan Amat Domènech

Sr. Joan Cols Canals

Sr. Jordan Jaime Ortiz

OBRES I SERVEIS Presidenta: Sra. Mercè Villar Pausas

Sr. Jordi Capellades Palau

Sr. Miguel Angel Sanz González

Sr. Jordan Jaime Ortiz

BENESTAR SOCIAL Presidenta: Sra. Roser Marrugat Via

Sr. Joan Amat Domènech

Sr. Miguel Angel Sanz González

Sr. Jordan Jaime Ortiz

EDUCACIÓ President: Sr. Jordi Miralles Piñero

Sra. Mercè Villar Pausas

Sra. Beatriz Casillas Moreno

Sr. Jordan Jaime Ortiz

CULTURA President: Sr. Jordi Miralles Piñero

Sr. Joan Amat Domènech

Sr. Richard Martin Vidal

Sr. Jordan Jaime Ortiz

SANITAT I MEDI AMBIENT Presidenta: Sra. Roser Marrugat Via

Sra. Mercè Villar Pausas

Sr. Richard Martin Vidal

Sr. Jordan Jaime Ortiz

JOVENTUT President: Sr. Joan Amat Domènech

Sr. Jordi Miralles Piñero

Sra. Beatriz Casillas Moreno

Sr. Jordan Jaime Ortiz

ESPORTS President: Sr. Jordi Miralles Piñero

Sr. Joan Amat Domènech

Sr. Joan Cols Canals

Sr. Jordan Jaime Ortiz

COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I NOVES TECNOLOGIES President: Sr. Joan Amat Domènech

Sra. Roser Marrugat Via

Sr. Richard Martin Vidal

Sr. Jordan Jaime Ortiz

HISENDA President: Sr. Jordi Capellades Palau

Sra. Roser Marrugat Via

Sr. Miguel Angel Sanz González

Sr. Jordan Jaime Ortiz

RECURSOS HUMANS President: Sr. Jordi Capellades Palau

Sra. Mercè Villar Pausas

Sra. Beatriz Casillas Moreno

Sr. Jordan Jaime Ortiz