El Ple Municipal, en sessió extraordinària celebrada en data 12 d’agost de 2019, va aprovar el règim de dedicacions, retribucions, indemnitzacions i dietes dels càrrecs electes municipals pel mandat 2019-2023.

Dedicacions i retribucions: 

Cap dels càrrecs electes tindrà dedicació ni retribució per a l’exercici de les seves funcions a l’Ajuntament de la Granada.

Règim d’indemnitzacions càrrecs electes*: 

  • Assistència a les sessions de Ple: 90 euros/sessió
  • Assistència a les sessions de Junta de Govern Local: 247 euros/sessió
  • Assistència a les sessions del Consell de Govern Municipal: 247 euros/sessió

*Aquestes gestions de govern i assistència no comporten alta a la Seguretat Social i resten subjectes a la retenció establerta en matèria d’IRPF.