El Ple Municipal, en sessió ordinària en data 15 de juliol de 2015, va aprovar el règim de dedicacions, retribucions, indemnitzacions i dietes dels càrrecs electes municipals pel mandat 2015-2019.

Dedicacions i retribucions: 

Només l’alcalde Diego Díez de los Ríos Sánchez té dedicació parcial i per tant percep una retribució mensual per l’exercici de les seves funcions. Està donat d’alta a en règim general de la SS i les percepcions corresponents resten subjectes a IRPF. La percepció és incompatible amb la percepció de dietes per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, però compatible amb la percepció d’indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

 • Retribució corresponent a l’alcalde: 1.267,00 euros bruts/mes per 12 mensualitats.

Indemnitzacions càrrecs electes*: 

 • Tinents d’alcaldia amb gestió de regidories i delegacions específiques pròpies de govern:
  • Tinença d’alcaldia – 222,00 €/mes
  • Gestió regidoria – 380,50 €/mes
  • Assistència plens ordinaris – 90,00 €
 • Regidors amb càrrecs de regidoria i gestions pròpies de govern:
  • Gestió regidoria – 380,50 €/mes
  • Assistència plens ordinaris – 90,00 €
 • Regidors sense cartera:
  • Assistència plens ordinaris – 90,00 €

*Aquestes gestions de govern i assistència no comporten alta a la Seguretat Social i resten subjectes a la retenció establerta en matèria d’IRPF.

Assistència efectiva a sessions extraordinàries**: 

 • Es fixa la quantitat de 50,00 €, amb un màxim previst de 6 plens extraordinaris.

** En data 31 de desembre de cada any, es comprovaran les assistències efectives a les diferents sessions i es procedirà a la regularització, si és el cas.