Les administracions públiques tenen l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies. En aquest apartat es pot consultar la informació, amb caràcter trimestral, del termini mig de pagament a proveïdors calculat des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. Les dades s’envien amb caràcter trimestral al MINHAP per posteriorment publicar-se a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Granada: https://www.seu-e.cat/web/lagranada/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/termini-de-pagament-a-proveidors

*La gràfica s’ha incrustat de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Granada, pel que les dades provenen del registre que allà s’hi conté