L’obertura de processos de selecció de personal es publiquen al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a la pàgina web municipal així com en aquest portal de transparència.