En aquest espai del Portal de Transparència de l’Ajuntament de la Granada es vol aprofundir sobre els indicadors de gestió econòmica municipal per tal que els ciutadans coneguin i avaluin l’estat de l’economia local.

En aquest sentit, el Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya dedica un espai a l’anàlisi dels pressupostos dels ens locals i al càlcul d’alguns indicadors econòmics sobre la despesa o endeutament. Aquesta pàgina permet comparar les dades  econòmiques amb altres municipis de característiques semblants, comparar les dades de la Granada amb dades provincials i nacionals així com elabora un rànquing dels municipis amb bones indicadors en matèria econòmica.

Per conèixer les principals dades sobre despesa i ingressos municipals desagregades per població, economia, cultura, entre d’altres categories, entreu al següent enllaç:

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/granada-la/2017

Transparència Catalunya