La liquidació pressupostària es correspon amb l’execució del pressupost en data 31 de desembre de l’exercici corresponent i aglutina la recaptació dels drets reconeguts i el pagament de les obligacions generades.  Les entitats locals estan obligades a emetre a informació pública la liquidació del seu pressupost, que és aprovat per l’alcalde del municipi a instàncies d’un informe de situació elaborat per els serveis d’intervenció municipal. En aquest informe, s’expliquen les desviacions pressupostàries produïdes durant l’any així com s’analitzen els diferents indicadors d’estabilitat econòmica, pressupostària i financera.

La liquidació pressupostària contempla, bàsicament, tres grans aspectes:

 • Liquidació d’ingressos, que recull allò que s’ha ingressat durant l’any per conceptes.
 • Liquidació de despeses, que recull allò que s’ha gastat durant l’any per conceptes.
 • Resultat pressupostari, que informa del resultat obtingut a conseqüència de l’execució del pressupost de despeses i ingressos.

La taula següent, mostra l’evolució d’aquests tres conceptes des de l’exercici 2014 fins a l’actualitat:

Podeu també consultar més informació sobre la liquidació del pressupost municipal de l’Ajuntament de la Granada aquí

En les pestanyes següents pot consultar-se de manera gràfica, la informació referent a la liquidació del pressupost municipal per capítols des de l’exercici 2015 fins a l’actualitat:

Liquidació del pressupost municipal - per exercicis

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 2.111.267,35 €, el que representa una reducció dels ingressos d’un 12,25 % respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 2.061.174,55 €, el que representa una reducció de les despeses d’un 14,33 % respecte les previstes inicialment.

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2021:

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 2.041.110,79 €, el que representa un augment dels ingressos d’un 1,52 % respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 1.729.902,22 €, el que representa una reducció de les despeses d’un 13,96 % respecte les previstes inicialment.

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2020:

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 2.067.803,52 €, el que representa un augment dels ingressos d’un 4,99 % respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 3.100.888,44 €, el que representa un augment de les despeses d’un 57,45 % respecte les previstes inicialment.

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2019:

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 2.093.408,93 €, el que representa un augment dels ingressos d’un 2,10 % respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 1.863.850,08 €, el que representa una reducció de les despeses d’un 9,09 % respecte les previstes inicialment.

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2018:

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 2.073.927,56 €, el que representa un augment dels ingressos d’un 5,71 % respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 2.081.929,69 €, el que representa un augment de les despeses d’un 6,12% respecte les previstes inicialment.

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2017:

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 3.150.762,21 €, el que representa un augment dels ingressos d’un 68,64% respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 1.821.081,95 €, el que representa una reducció de les despeses d’un 2,53% respecte les previstes inicialment.

Descarrega’t la liquidació del pressupost desglossada per capítols per l’exercici 2016:

Liquidació 2016 – Ingressos

Liquidació 2016 – Despeses

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2016:

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 2.169.329,42 €, el que representa un augment dels ingressos d’un 20,66% respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 1.789.256,44 €, el que representa una reducció de les despeses d’un 0,48% respecte les previstes inicialment.

Descarrega’t la liquidació del pressupost desglossada per capítols per l’exercici 2015:

Liquidació 2015 – Ingressos

Liquidació 2015 – Despeses

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2015: