Els contractes menors són aquells contractes que pot signar l’administració pública quan l’import de l’obra, servei o subministrament és inferior al que estableix la normativa sobre contractes del Sector públic. En aquest sentit, el procediment d’adjudicació és més simple que en la resta de contractes, ja que només s’exigeix en la tramitació de l’expedient l’aprovació de la despesa i la incorporació a l’expedient de la factura conformada pel responsable de l’entitat.

Els imports per a poder signar un contracte per procediment menor són (en base a la nova llei de contractes del sector públic que entra en vigor al març de 2018):

Contractes menors de obres: 40.000 euros

Contractes menors de serveis: 15.000 euros

Contractes menors de subministraments: 15.000 euros

Així doncs, en aquest espai es publiquen els llistat de contractes menors signats per l’Ajuntament de la Granada des de l’exercici 2017:

Llistat de contractes menors adjudicats – segon trimestre de 2022

Llistat de contractes menors adjudicats – primer trimestre de 2022

Llistat de contractes menors adjudicats – quart trimestre de 2021

Llistat de contractes menors adjudicats – tercer trimestre de 2021

Llistat de contractes menors adjudicats – segon trimestre de 2021

Llistat de contractes menors adjudicats – primer trimestre de 2021

Llistat de contractes menors adjudicats – quart trimestre de 2020

Llistat de contractes menors adjudicats – tercer trimestre de 2020

Llistat de contractes menors adjudicats – segon trimestre de 2020

Llistat de contractes menors adjudicats – primer trimestre de 2020

Llistat de contractes menors adjudicats – quart trimestre de 2019

Llistat de contractes menors adjudicats – tercer trimestre de 2019

Llistat de contractes menors adjudicats – exercici econòmic 2018

Llistat de contractes menors adjudicats – exercici econòmic 2017