Una vegada celebrades les eleccions municipals, el passat 24 de maig de 2015, el Ple Municipal resultant va constituir-se en sessió extraordinària el 13 de juny de 2015.

Posteriorment, en sessió extraordinària del Ple Municipal en data 6 de juliol de 2016, van acordar-se les principals línies que regeixen l’organització política municipal. Els principals punts que s’acorden en relació a l’organització municipal són:

  • Periodicitat de les sessions del Ple.
  • Creació de les comissions informatives permanents.
  • Creació de la comissió especial de comptes.
  • Nomenament de representants de la corporació a òrgans col·legiats.
  • Nomenament de tinents d’alcaldia.
  • Nomenament de portaveus dels grups polítics.

Tots aquests punts es troben desenvolupats als apartats d’òrgans de govern, grups municipals i organismes participats per l’ens, dins al mateix bloc de “Funcionament del Govern Local”.

Cartipàs municipal 2015-2019