El compte general està configurat per un conjunt de documents i estats que les entitats locals han d’elaborar al final de cada exercici per informar sobre la situació del patrimoni, les despeses, ingressos beneficis i pèrdues de l’entitat durant l’exercici corresponent, la forma d’execució del pressupost de l’entitat i finalment sobre la forma en què s’han realitzat les despeses i ingressos quantificats.

El compte general està integrat pels comptes anuals de l’Entitat principal (en aquest cas l’Ajuntament de la Granada) i de les entitats dependents (en l’actualitat l’Ajuntament no té entitats dependents).

El text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, concretament als articles 208-211, regula l’elaboració de l’estat del compte general municipal.

L’òrgan que controla l’estat dels comptes generals de les entitats Locals és la Sindicatura de Comptes de Catalunya. En el següent enllaç, podeu accedir al recull dels comptes generals tramitats per l’Ajuntament de la Granada des de l’any 2009:

A continuació, publiquem el resum de l’estat del compte general des de l’exercici 2010 fins a l’actualitat: