Els convenis de col·laboració són acords dels quals es deriven obligacions jurídiques de les parts signants. Les administracions públiques poden subscriure’ls amb d’altres administracions públiques dependents o vinculades, per a la consecució de finalitats d’interès compartit, sempre dins l’àmbit de les competències de les administracions signants.

També es poden subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat.

La normativa que regula el funcionament dels convenis de col·laboració és la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administració públiques de Catalunya. En concret, els articles 108 i següents estableixen la definició i el contingut que dels convenis de col·laboració.

Pel que fa a la Granada, es publica el llistat de convenis aprovats pels diferents òrgans de govern a data 31 de desembre de cada exercici, indicant l’objecte del conveni, la data, la signatura i les parts signants: