Les subvencions i ajudes municipals que ofereix l’Ajuntament de la Granada s’atorguen amb la intenció, d’una banda, de fomentar i promoure la consecució d’una finalitat pública determinada i per l’altra, donar suport econòmic a persones i famílies que no poden fer front a les seves necessitats bàsiques.

Les subvencions i ajudes que s’atorguen es troben regulades sota el paraigua d’una ordenança general de subvencions, la qual estableix les normes bàsiques de sol·licitud, concessió justificació i pagament de totes les ajudes ofertades per l’ajuntmanet. Aquesta ordenança es va aprovar en sessió plenària del dia 20 de març de 2018. Consulta el text íntegre de l’Ordenança aquí

A partir d’aquest punt, es poden diferenciar entre dues classes de subvencions:

  • Aquelles atorgades de manera directa que financen activitats concretes de les entitats i associacions del municipi
  • Aquelles que s’atorguen per concurrència competitiva, que responen a les ajudes socials a les persones residents al municipi.

En aquest apartat doncs, es poden consultar les subvencions i ajudes municipals atorgades des de l’exercici 2017:

Subvencions a entitats municipals i associacions

Aquestes subvencions s’atorguen amb caràcter anual, a través d’un acord plenari i tenen per objectiu el finançament d’activitats que desenvolupen les entitats o associacions presents al municipi de la Granada. En aquest sentit, aquestes entitats porten a terme activitats que afavoreixen la participació ciutadana, l’arrelament de les persones al territori i fomenten la cultura i la tradició del municipi.

Pel que fa a l’atorgament de les subvencions, consulta els llistats per a cada exercici econòmic:

 

Ajudes de caràcter social - concurrència competitiva

Les ajudes d’urgència social s’atorguen en casos de necessitat i urgència extraordinària, i tenen per objectiu que les famílies amb menys recursos puguin fer front al pagament de les despeses bàsiques com per exemple subministraments energètics, quotes d’escola, pagament de material per a gent gran, etc.

Aquestes ajudes s’atorguen juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, ens que s’encarrega dels Serveis Socials al municipi de la Granada. El Consell Comarcal col·labora amb la identificació dels casos d’emergència i coordina, juntament amb l’Ajuntament, l’atorgament d’aquestes ajudes.

En aquest espai, es pot consultar la distribució de les ajudes per exercicis econòmics:

  • Exercici 2017:

Durant l’exercici 2017 es va destinar un total de 4.419,50 euros a ajudes d’emergència social. D’aquest import, 1.746,60 euros provenen del pressupost municipal de l’Ajuntament de la Granada i la resta, són aportació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Consulta l’informe complet de les ajudes distribuïdes durant l’exercici 2017.

Informe ajudes d’emergència social 2017

Ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides per a alumnes que estiguin cursant educació secundària obligatòria a la Granada

L’objecte d’aquesta línia de subvencions que ofereix l’Ajuntament de la Granada des de l’exercici 2018 és donar suport econòmic a les famílies amb dificultats per al pagament de material escolar, llibres i sortides escolars per als alumnes empadronats al municipi i matriculats en centres públics que cursin educació secundària obligatòria.

Bases reguladores dels ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides per a alumnes que estiguin cursant educació secundària obligatòria a la Granada

Ajuts individuals pel casal d'estiu municipal de l'Ajuntament de la Granada

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la bonificació de la quota del casal d’estiu municipal que organitza anualment l’ajuntament.

Bases reguladores dels ajuts individuals per al Casal d’estiu municipal de l’Ajuntament de la Granada

Decret d’alcaldia 29/2018 – Proposta de resolució de la convocatòria de beques pel casal d’estiu municipal 2018

 

Ajuts individuals per a la pràctica esportiva de l'Ajuntament de la Granada

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió d’ajuts per a qualsevol persones empadronada a la Granada que compleixi amb algun dels seguents requisits:

  • Infants entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base
  • Majors de 65 anys que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa
  • Persones que acreditin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa

Bases reguladores dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva de l’Ajuntament de la Granada