Les subvencions i ajudes municipals que ofereix l’Ajuntament de la Granada s’atorguen amb l’intenció, d’una banda, de fomentar i promoure la consecució d’una finalitat pública determinada i per l’altra, donar suport econòmic a persones i famílies que no poden fer front a les seves necessitats bàsiques.

Es distingeix doncs, entre dues classes de subvencions:

  • Aquelles atorgades de manera directa que financen activitats concretes de les entitats i associacions del municpi
  • Aquelles que s’atorguen per concurrència competitiva, que responen a les ajudes socials a les persones residents al municipi.

En aquest apartat doncs, es poden consultar les subvencions i ajudes municipals atorgades des de l’exercici 2017, desglossades segons el tipus de suport econòmic atorgat:

Subvencions a entitats municipals i associacions

Aquestes subvencions s’atorguen amb caràcter anual, a través d’un acord plenari i tenen per objectiu el finançament d’activitats que desenvolupen les entitats o associacions presents al municipi de la Granada. En aquest sentit, aquestes entitats porten a terme activitats que afavoreixen la participació ciutadana, l’arrelament de les persones al territori i fomenten la cultura i la tradició del municipi.

Pel que fa a l’atorgament de les subvencions, consulta els llistats per a cada exercici econòmic:

 

Ajudes de caràcter social - concurrència competitiva

Les ajudes d’urgència social s’atorguen en casos de necessitat i urgència extraordinària, i tenen per objectiu que les famílies amb menys recursos puguin fer front al pagament de les despeses bàsiques com per exemple subministraments energètics, quotes d’escola, pagament de material per a gent gran, etc.

Aquestes ajudes s’atorguen juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, ens que s’encarrega dels Serveis Socials al municipi de la Granada. El Consell Comarcal col·labora amb la identificació dels casos d’emergència i coordina, juntament amb l’Ajuntament, l’atorgament d’aquestes ajudes.

En aquest espai, es pot consultar la distribució de les ajudes per exercicis econòmics:

  • Exercici 2017:

Durant l’exercici 2017 es va destinar un total de 4.419,50 euros a ajudes d’emergència social. D’aquest import, 1.746,60 euros provenen del pressupost municipal de l’Ajuntament de la Granada i la resta, són aportació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Consulta l’informe complet de les ajudes distribuïdes durant l’exercici 2017.

Informe ajudes d’emergència social 2017