Les subvencions i ajudes municipals que ofereix l’Ajuntament de la Granada s’atorguen amb la intenció, d’una banda, de fomentar i promoure la consecució d’una finalitat pública determinada i per l’altra, donar suport econòmic a persones i famílies que no poden fer front a les seves necessitats bàsiques.

Les subvencions i ajudes que s’atorguen es troben regulades sota el paraigua d’una ordenança general de subvencions, la qual estableix les normes bàsiques de sol·licitud, concessió justificació i pagament de totes les ajudes ofertades per l’ajuntmanet. Aquesta ordenança es va aprovar en sessió plenària del dia 20 de març de 2018. Consulta el text íntegre de l’Ordenança aquí

A partir d’aquest punt, es poden diferenciar entre dues classes de subvencions:

 • Aquelles atorgades de manera directa que financen activitats concretes de les entitats i associacions del municipi
 • Aquelles que s’atorguen per concurrència competitiva, que responen a les ajudes socials a les persones residents al municipi.

En aquest apartat doncs, es poden consultar les subvencions i ajudes municipals atorgades des de l’exercici 2017:

Ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides per a alumnes que estiguin cursant segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria de la Granada (actualitzat curs 2022-2023)

Resolt 

L’objecte d’aquesta línia de subvencions que ofereix l’Ajuntament de la Granada  és donar suport econòmic a les famílies amb dificultats per al pagament de material escolar, llibres i sortides escolars per als alumnes empadronats al municipi i matriculats en centres públics que cursin segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria.

Ajuts individuals pel casal d'estiu municipal de l'Ajuntament de la Granada (actualitzat 2022)

Subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de foment de projectes de cultura, esports, promoció de la infància, social i comunicació (exercici 2022)

Termini obert – fins el dia 30 d’abril de 2022

L’ajuntament de la Granada promou la concessió d’aquesta subvenció amb la finalitat de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat els següents eixos:

Eix 1, de subvencions en matèria d’acció cultural i tradicional
– Cultura popular i tradicional
– Projectes de dinamització cultural
– Projectes de dinamització veïnal
– Dinamització cultural juvenil
Eix 2, de subvencions a projectes de foment de l’esport
– Projectes per activitats esportives de caire puntual i de competició
– Promoció d’activitats esportives
Eix 3, de subvencions en matèries socials
– Ajuts a la gent gran
– Projectes a les persones discapacitades o amb dependència
– Projectes d’ajut social
– Suport a associacions de promoció a la infància
Eix 4, de subvencions en matèria de comunicació
– Ajuts als mitjans de comunicació locals
– Cobertura dels actes culturals, esportius i socials
– Projectes de dinamització veïnal

Les subvencions hauran d’estar justificades abans del 31 d’octubre de 2022

Beques per la pràctica esportiva temporada 2021-2022

Ajuts per l'adquisició d'aliments bàsics i articles de primera necessitat com a conseqüència de la situació de la Covid-19

Termini tancat –  fins el dia 9 de maig de 2021

L’objecte de la convocatòria és atorgar un ajut extraordinari amb caràcter urgent a les persones, que han estat afectades per l’actual situació provocada per la propagació del coronavirus.

Subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de foment de projectes de cultura, esports, promoció de la infància, social i comunicació (exercici 2021)

Termini tancat – fins el dia 15 de maig de 2021

L’ajuntament de la Granada promou la concessió d’aquesta subvenció amb la finalitat de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat els següents eixos:

Eix 1, de subvencions en matèria d’acció cultural i tradicional
– Cultura popular i tradicional
– Projectes de dinamització cultural
– Projectes de dinamització veïnal
– Dinamització cultural juvenil
Eix 2, de subvencions a projectes de foment de l’esport
– Projectes per activitats esportives de caire puntual i de competició
– Promoció d’activitats esportives
Eix 3, de subvencions en matèries socials
– Ajuts a la gent gran
– Projectes a les persones discapacitades o amb dependència
– Projectes d’ajut social
– Suport a associacions de promoció a la infància
Eix 4, de subvencions en matèria de comunicació
– Ajuts als mitjans de comunicació locals
– Cobertura dels actes culturals, esportius i socials
– Projectes de dinamització veïnal

Les subvencions hauran d’estar justificades abans del 31 d’octubre de 2021

Ajudes econòmiques a activitats de restauració de la Granada en virtut de la resolució SLT/3354/2020 de 19 de desembre de 2020 derivada de la crisi de la Covid-19

Termini tancat – fins el 31 de març de 2021

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió d’ajuts per part de l’ajuntament de la Granada a activitats de restauració s’han vist afectades per la resolució SLT/3354/2020 de 19 de desembre de 2020, que ha restringit altament la seva activitat econòmica.

Poden sol·licitar l’ajut aquelles persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat de restauració, que tingui l’establiment al municipi i que gahin vist restringida la seva activitat. Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.

La quantia de la subvenció atorgada serà de 800 euros en concepte de despeses fixes per a cada activitat de restauració.

Termini de sol·licitud: fins el dia 31 de març de 2021, complimentant el formulari que estarà disponible al web de l’ajuntament de la Granada i es presentarà telemàticament a través de la seu electrònica.

Bases reguladores dels ajuts activitats econòmiques de restauració

Resolució ajuts econòmics a activitats de restauració de la Granada (Acord JGL 6/2021)

Ajuts individuals per a la pràctica esportiva de l'Ajuntament de la Granada (exercici 2020)

Termini tancat – fins 2 d’octubre de 2020

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió d’ajuts per a qualsevol persones empadronada a la Granada que compleixi amb algun dels seguents requisits:

 • Infants entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base
 • Majors de 65 anys que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa
 • Persones que acreditin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa

Termini de sol·licitud: del dimecres 23 de setembre al divendres 2 d’octubre de 2020

Bases reguladores dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva de l’Ajuntament de la Granada

Subvencions al teixit comercial de la Granada amb motiu de la situació generada pel Covid-19

Termini tancat – fins 17 de juliol de 2020

Objecte: 

Es tracta d’ajudes directes amb l’objectiu de donar suport al conjunt de teixit comercial i de serveis de la Granada que s’han vist obligats a tancar i que puguin fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat com llum, aigua, lloguer, salaris i seguretat social que s’han continuat pagant malgrat el tancament 

S’hi poden acollir les persones físiques o jurídiques donades d’alta a l’ajuntament de la Granada en un dels epígrafs següents:

471 Comerç al detall en establiments no especialitzats
475 Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats
476 Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en establiments especialitzats
477 Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats
561 Restaurants i establiments de menjars
563 Establiments de begudes
855 Altres activitats d’educació
9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa

El termini per a presentar les sol·licituds d’ajuts començarà a partir del dia després de l’anunci de la convocatòria i fins el 17 de juliol de 2020. 

Sol·licitud:

Presentació d’una instància genèria a través de la pàgina web www.lagranada.com o a través del correu electrònic granada@diba.cat que contingui:

 • Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant
 • En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF
 • Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa el Covid-19
 • Document acreditatiu del CCAE-2009 en que està registrada l’activitat
 • Document acreditatiu de que l’activitat està donada d’alta al municipi de la Granada
 • Declaració responsable segons la qual s’ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi del Covid-19
 • Justificant de despesa vinculada a l’activitat durant el període de tancament superior a la subvenció sol·licitada, i del seu pagament. En cas que s’hagi sol·licitat l’aplaçament de quotes de la Seguretat Social, cal presentar aquesta sol·licitud en lloc del rebut del pagament
 • Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altre subvenció ni ajuda per la despesa que justifica o que si n’ha rebut alguna junt amb la de l’ajuntament no supera la despesa justificada
 • Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut
 • Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l’article 13 e la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

La presentació de les sol·licituds es farà íntegrament per mitjans telemàtics.

Per suport en la presentació i resolució de dubtes les persones interessades poden trucar al telèfon 938974025 o bé un correu electrònic a granada@diba.cat 

Normativa i documentació dels ajuts: 

Bases reguladores per a la concessió de subvencions al teixit comercial de la Granada en motiu de la situació generada pel Covid-19

Anunci aprovació convocatòria ajuts teixit empresarial de la Granada Covid-19

Ajuts socials d'urgència per atendre situacions d'especial vulnerabilitat com a conseqüència de la situació creada per la COVID-19 i destinades a famílies del municipi (exercici 2020)

Es tracta d’ajudes directes extraordinaries pensades per a paliar els efectes socials de la crisi sanitparia provocada pel covid-19. S’hi poden acollir les persones que compleixin amb els següents requisits:

 • Ser major de 18 anys o estar emancipat/da legalment
 • Viure i estar empadronat/da al municipi de la Granada
 • Estar afectades per l’actual situació provocada per la propagació del coronavirus.

Presentació de sol·licituds:

 • Les persones sol·licitants hauran d’emplenar i presentar una instància genèrica de forma telemàtica a través de la pàgina web municipal www.lagranada.com i/o a través del mail granada @dibat.cat.
 • Per a suport a la presentació telemàtica i resolució de dubtes, els interessats poden trucar al telèfon 93.897.40.25 o bé enviar un correu electrònic a granada @diba.cat

Bases reguladores per la convocatòria d’ajut extraordinari per l’adquisició d’aliments bàsics i articles de primera necessitat com a conseqüència de la situació del coronavirus-19

Edicte aprovació convocatòria ajuts a famílies Covid-19

Ajuts extraordinaris atorgats durant l’exercici de 2020

Subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de foment de projectes de cultura, esports, promoció de la infància, social i comunicació (exercici 2020)

L’ajuntament de la Granada promou la concessió d’aquesta subvenció amb la finalitat de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat els següents eixos:

Eix 1, de subvencions en matèria d’acció cultural i tradicional:
– Cultura popular i tradicional
– Projectes de dinamització cultural
– Projectes de dinamització veïnal
– Dinamització cultural juvenil
Eix 2, de subvencions a projectes de foment de l’esport:
– Projectes per activitats esportives de caire puntual i de competició
– Promoció d’activitats esportives
Eix 3, de subvencions en matèries socials:
– Ajuts a la gent gran
– Projectes a les persones discapacitades o amb dependència
– Projectes d’ajut social
– Suport a associacions de promoció a la infància
Eix 4, de subvencions en matèria de comunicació:
– Ajuts als mitjans de comunicació locals
– Cobertura dels actes culturals, esportius i socials
– Projectes de dinamització veïnal

Les subvencions hauran d’estar justificades abans del 31 d’octubre de 2020

Altres ajuts individuals de caràcter social 2020

En aquest apartat es publiquen les resolucions d’ajuts de caràcter social atorgats per a pal·liar situacions extraordinàries de vulnerabilitat durant l’exercici 2020:

Ajuts per l’assistència al Casal d’Estiu municipal 2020 

Bonificacions i beques escolars curs 2020/2021

Subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de foment de projectes de cultura, esports, promoció de la infància, social i comunicació (exercici 2019)

L’ajuntament de la Granada promou la concessió d’aquesta subvenció amb la finalitat de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat els següents eixos:

Eix 1, de subvencions en matèria d’acció cultural i tradicional:
– Cultura popular i tradicional
– Projectes de dinamització cultural
– Projectes de dinamització veïnal
– Dinamització cultural juvenil
Eix 2, de subvencions a projectes de foment de l’esport:
– Projectes per activitats esportives de caire puntual i de competició
– Promoció d’activitats esportives
Eix 3, de subvencions en matèries socials:
– Ajuts a la gent gran
– Projectes a les persones discapacitades o amb dependència
– Projectes d’ajut social
– Suport a associacions de promoció a la infància
Eix 4, de subvencions en matèria de comunicació:
– Ajuts als mitjans de comunicació locals
– Cobertura dels actes culturals, esportius i socials
– Projectes de dinamització veïnal

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN MATÈRIA DE FOMENT DE PROJECTES DE CULTURA, ESPORTS,PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA SOCIAL I COMUNICACIÓ

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT DE PROJECTES DE CULTURA, ESPORTS, PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA SOCIAL I COMUNICACIÓ – CONVOCATÒRIA OBERTA (Fins 30/04/2019)

MODEL SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS

DECRET D’ALCALDIA 35/2019 – RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

MODEL JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS ENTITATS

Ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides per a alumnes que estiguin cursant segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria de la Granada (exercici 2019)

L’objecte d’aquesta línia de subvencions que ofereix l’Ajuntament de la Granada des de l’exercici 2019 és donar suport econòmic a les famílies amb dificultats per al pagament de material escolar, llibres i sortides escolars per als alumnes empadronats al municipi i matriculats en centres públics que cursin segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria.

BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MATERIAL ESCOLAR, LLIBRES I SORTIDES PER A ALUMNES QUE ESTIGUIN CURSANT SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA O EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE LA GRANADA

Subvencions a entitats municipals i associacions

Aquestes subvencions s’atorguen amb caràcter anual, a través d’un acord plenari i tenen per objectiu el finançament d’activitats que desenvolupen les entitats o associacions presents al municipi de la Granada. En aquest sentit, aquestes entitats porten a terme activitats que afavoreixen la participació ciutadana, l’arrelament de les persones al territori i fomenten la cultura i la tradició del municipi.

Pel que fa a l’atorgament de les subvencions, consulta els llistats per a cada exercici econòmic:

 

Ajudes de caràcter social - concurrència competitiva

Les ajudes d’urgència social s’atorguen en casos de necessitat i urgència extraordinària, i tenen per objectiu que les famílies amb menys recursos puguin fer front al pagament de les despeses bàsiques com per exemple subministraments energètics, quotes d’escola, pagament de material per a gent gran, etc.

Aquestes ajudes s’atorguen juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, ens que s’encarrega dels Serveis Socials al municipi de la Granada. El Consell Comarcal col·labora amb la identificació dels casos d’emergència i coordina, juntament amb l’Ajuntament, l’atorgament d’aquestes ajudes.

En aquest espai, es pot consultar la distribució de les ajudes per exercicis econòmics:

 • Exercici 2017:

Durant l’exercici 2017 es va destinar un total de 4.419,50 euros a ajudes d’emergència social. D’aquest import, 1.746,60 euros provenen del pressupost municipal de l’Ajuntament de la Granada i la resta, són aportació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Consulta l’informe complet de les ajudes distribuïdes durant l’exercici 2017.

Informe ajudes d’emergència social 2017

Ajuts individuals per a la pràctica esportiva de l'Ajuntament de la Granada

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió d’ajuts per a qualsevol persones empadronada a la Granada que compleixi amb algun dels seguents requisits:

 • Infants entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base
 • Majors de 65 anys que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa
 • Persones que acreditin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa

Bases reguladores dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva de l’Ajuntament de la Granada