El pressupost municipal és una planificació econòmica i financera anual que es vincula a l’estratègia duta a terme pels òrgans de govern municipals. Representa una eina essencial per a la gestió pública ja que permet plantificar i avaluar les actuacions municipals.

La competència per aprovar el pressupost és del Ple Municipal, que el debat prèvia presentació de l’equip de govern i l’aprova si s’escau.  El pressupost s’integra per les previsions d’ingressos que l’Ajuntament espera obtenir i les despeses que estima haver d’afrontar durant l’exercici pressupostari corresponent.

El pressupost es pot analitzar i presentar des de diverses perspectives (econòmica, orgànica, per programes o per objectius) que permeten un anàlisi diferent dels ingressos i despeses previstos. L’Ajuntament de la Granada presenta en aquest Portal el pressupost anual des d’una perspectiva econòmica, per capítols, juntament amb un resum gràfic del pes de cada capítol sobre el total del pressupost.

A continuació, es presenta gràficament l’evolució del pressupost de l’Ajuntament de la Granada des de l’exercici 2012 fins a l’actualitat.

Per a consultar més informació sobre el pressupost municipal de l’Ajuntament de la Granada, cliqueu aquí

En els següents apartat, es pot consultar el pressupost complet per capítols de tots els exercicis econòmics des de 2015 fins a l’actualitat:

El pressupost municipal de l'Ajuntament - per exercicis econòmics