El pressupost municipal és una planificació econòmica i financera anual que es vincula a l’estratègia duta a terme pels òrgans de govern municipals. Representa una eina essencial per a la gestió pública ja que permet plantificar i avaluar les actuacions municipals.

La competència per aprovar el pressupost és del Ple Municipal, que el debat prèvia presentació de l’equip de govern i l’aprova si s’escau.  El pressupost s’integra per les previsions d’ingressos que l’Ajuntament espera obtenir i les despeses que estima haver d’afrontar durant l’exercici pressupostari corresponent.

El pressupost es pot analitzar i presentar des de diverses perspectives (econòmica, orgànica, per programes o per objectius) que permeten un anàlisi diferent dels ingressos i despeses previstos. L’Ajuntament de la Granada presenta en aquest Portal el pressupost anual des d’una perspectiva econòmica, per capítols, juntament amb un resum gràfic del pes de cada capítol sobre el total del pressupost.

A continuació, es presenta gràficament l’evolució del pressupost de l’Ajuntament de la Granada des de l’exercici 2012 fins a l’actualitat.

Per a consultar més informació sobre el pressupost municipal de l’Ajuntament de la Granada, cliqueu aquí

En els següents apartat, es pot consultar el pressupost complet per capítols de tots els exercicis econòmics des de 2015 fins a l’actualitat:

El pressupost municipal de l'Ajuntament - per exercicis econòmics

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada per a l’exercici 2021 ascendeix a 2.406.052,03 €, el que representa un increment d’un 19,67 % respecte el pressupost aprovat l’any anterior.

Descarrega’t l’edicte mitjançant el que s’raprova el pressupost de l’exercici 2020 desglossat per capítols i la plantilla municipal:

Pressupost i plantilla – exercici 2021

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2020 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

Amb l’aprovació del pressupost municipal es redacten una sèrie d’informes que es publiquen en aquest apartat:

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada per a l’exercici 2019 ascendeix a 2.010.497,58 €, el que representa un increment d’un 2,08 % respecte el pressupost aprovat l’any anterior.

Descarrega’t l’edicte mitjançant el que s’raprova el pressupost de l’exercici 2020 desglossat per capítols i la plantilla municipal:

Pressupost i plantilla – exercici 2020

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2020 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada per a l’exercici 2019 ascendeix a 1.969.483,00 €, el que representa una reducció d’un 3,94% respecte el pressupost de l’any anterior.

Descarrega’t el pressupost de l’exercici 2019 desglossat per capítols:

Pressupost 2019_Ingressos

Pressupost 2019_Despeses

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2019 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada per a l’exercici 2018 ascendeix a 2.050.334,80 €, el que representa un augment d’un 4,51 % respecte el de l’any anterior.

Descarrega’t el pressupost per capítol desglossat per l’exercici 2018:

Pressupost 2018 – Ingressos i despeses 

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2018 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada per a l’exercici 2017 ascendeix a 1.961.864,10 €, el que representa un augment d’un 5,01 % respecte el de l’any anterior.

Descarrega’t el pressupost per capítol desglossat per l’exercici 2017:

Pressupost 2017 – Ingressos

Pressupost 2017 – Despeses

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2017 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada per a l’exercici 2016 ascendeix a 1.868.298,71 €, el que representa un augment d’un 3,92 % respecte el de l’any anterior.

Descarrega’t el pressupost per capítol desglossat per l’exercici 2016:

Pressupost 2016 – Ingressos

Pressupost 2016 – Despeses

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2016 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

El pressupost de l’Ajuntament de la Granada per a l’exercici 2015 ascendeix a 1.797.884,13 €, el que representa una reducció d’un 5,81% respecte el de l’any anterior.

Descarrega’t el pressupost per capítol desglossat per l’exercici 2015:

Pressupost 2015 – Ingressos

Pressupost 2015 – Despeses

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2015 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.