El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament urbanístic bàsic per a la l’ordenació integral del territori d’un o diversos municipis. D’acord amb la legislació vigent, té per objecte l’establiment de l’ordenació del territori planejant, definint el model d’utilització del sòl a llarg termini que resulta de la ponderació qualitativa i quantitativa de les dades i conclusions dels estudis realitats per a tal efecte i les diferent alternatives de planejament que s’hagin formulat.

Tota ordenació integral del territori es composa necessàriament de:

  • La classificació del sòl que vincula tot el territori planejat amb un destí urbanístic bàsic així com amb el corresponent règim jurídic.
  • La definició dels elements fonamentals de l’estructura general de l’ordenació (vies de comunicació principals, equipaments, serveis comunitaris, etc.).
  • La fixació del programa per al desenvolupament i execució de les corresponents previsions.

Actualment, el POUM de la Granada es troba en fase d’exposició pública després de l’aprovació inicial efectuada pel Ple Municipal. Es poden consultar tots els documents que integren l’expedient de tramitació del POUM (plànols, fitxes, formularis,…) en el següent enllaç a la pàgina web del municipi.

Mentre no hi ha un Pla d’ordenació urbanística propi del municipi, es supleix amb les normes subsidiàries de planificació urbanística d’acord amb els plantejaments dels òrgans d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Aquestes normes de planejament urbanístic tenen com a finalitat delimitar i qualificar el sòl urbà i el sòl no urbanitzable i contenen determinacions amb un grau de precisió adequat per permetre la gestió del sòl. El Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya recull i ordena aquestes directrius per municipis o àrees territorials. Per a consultar a les normes que afecten al planejament urbanístic de la Granada cliqueu aquí.

També poden consultar-se els mapes i plànols urbanístics de Catalunya. El mapa urbanístic de Catalunya és una eina que permet visualitzar, des de diversos punts de vista, els classificació del sòl i les limitacions municipals dels diferents municipis de Catalunya. Així, permet descarregar i consultar diferents plànols, a escales diverses, on es poden visualitzar i creuar dades per obtenir el màxim d’informació urbanística sobre el sòl municipal. Consulta el mapa urbanístic de la Granada aquí

Per últim, dir que a banda dels plans municipals de planificació urbanística, existeixen plans d’ordenació que afecten àmbits territorials més grans. Per a consultar tant el Pla General d’Ordenació Urbanística de Catalunya com els plans parcials o territorials, podeu clicar al aquí.

ALTRES DOCUMENTS EN MATÈRIA D'URBANISME

Consulta en aquest espai altres documents en matèria d’urbanisme com per exemple modificacions de les normes de plantejament, modificacions de projectes o altres temes informacions d’interès des d’un punt de vista urbanístic.

Modificació del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació número 2 de la Granada

Consulta l’edicte de modificació del projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació número 2 de la Granada.

Per consultar els documents i plànols complerts de la modificació, a través de l’apartat d’accés a la informació pública