Les subvencions i ajudes municipals que ofereix l’Ajuntament Vilobí del Penedès s’atorguen amb l’intenció, d’una banda, de fomentar i promoure la consecució d’una finalitat pública determinada i per l’altra, donar suport econòmic a persones i famílies que no poden fer front a les seves necessitats bàsiques.

Es distingeix doncs, entre dues classes de subvencions:

 • Aquelles atorgades segons la regulació establerta per l’Ordenança Municipal de Subvencions, que regula les subvencions que es destinen a entitats i associacions per al finançament del seu programa d’activitats anuals.
 • Aquelles que s’atorguen per concurrència competitiva, que financen el pagament de material, sortides o llibres a l’alumnat d’educació infantil o primària del municipi.

En aquest apartat doncs, es poden consultar les subvencions i ajudes municipals atorgades des de l’exercici 2017, desglossades segons el tipus de suport econòmic atorgat:

Ajuts individuals per a la pràctica esportiva 2021

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts individuals per a qualsevol persona empadronada al municipi de Vilobí del Penedès que compleixi algun dels següents requisits:

 • Infants d’entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base
 • Persones majors de 65 anys que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa
 • Persones que acreditin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.
 • Altres persones adultes que des de l’Equip de Serveis Socials Bàsics es valori necessària l’activitat i reuneixi els requisits establerts en aquestes bases.

Els imports atorgats en el marc de la convocatòria vindran determinats per l’aplicació del barem de puntuació establert per a la convocatòria, i en cap cas superarà la despesa realitzada per la persona sol·licitant. Els imports de l’ajut podran ser els següents:

 • 20%,40%,60% o del 80% sobre el cost anual de l’activitat

Les sol·licituds es formalitzaran en l’imprès que es podrà trobar a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès en horari d’oficina juntament amb la documentació que acredita les circumstancies que s’al·leguen.

Bases, convocatòria i resultats ajuts individuals per a la pràctica esportiva 

Bases reguladores 

Ajuts individuals per a llibres, material i sortides per alumnes d'infantil i primària. Curs 2021-2022

Aquestes ajudes es destinen al pagament del material escolar, sortides, llibres i altres despeses escolars. Van destinades a l’alumnat d’educació infantil i primària, menors d’edat i empadronats al municipi de Vilobí del Penedès escolaritzats. Un altre requisit per a l’atorgament és que els menors sol·licitants estiguin empadronats a l’Escola Llebeig.

*Termini de sol·licitud: de l’1 al 30 de juny de 2021 ambdós inclosos

Cartell

Ajuts individuals per a la pràctica esportiva

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts individuals per a qualsevol persona empadronada al municipi de Vilobí del Penedès que compleixi algun dels següents requisits:

 • Infants d’entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base
 • Persones majors de 65 anys que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa
 • Persones que acreditin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.
 • Altres persones adultes que des de l’Equip de Serveis Socials Bàsics es valori necessària l’activitat i reuneixi els requisits establerts en aquestes bases.

Els imports atorgats en el marc de la convocatòria vindran determinats per l’aplicació del barem de puntuació establert per a la convocatòria, i en cap cas superarà la despesa realitzada per la persona sol·licitant. Els imports de l’ajut podran ser els següents:

 • 20%,40%,60% o del 80% sobre el cost anual de l’activitat

Les sol·licituds es formalitzaran en l’imprès que es podrà trobar a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès en horari d’oficina juntament amb la documentació que acredita les circumstancies que s’al·leguen.

Bases, convocatòria i resultats ajuts individuals per a la pràctica esportiva 

Bases reguladores 

Ajudes extraordinàries per a famílies per a la situació generada pel covid-19 (convocatòria 2020)

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris a les persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual situació econòmica provocada per la propagació del coronavirus.

Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arrel del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo) o ERTO (Expedient de regulació d’ocupació) motivat pel mateix Decret o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis socials municipals i que, per aquests motius, acreditin no tenir ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer, subministraments basics (aigua, llum, gas i internet) i aliments bàsics.

Bases, convocatòria i resultats ajuts axtraordinaris covid-19

Bases reguladores 

Convocatòria

Model sol·licitud ajut extraordinari covid-19

Autorització consulta dades persones físiques 

Sol·licitud dels ajuts:

Amb motiu de la declaració d’estat d’alarma només es presta servei presencial d’atenció al ciutadà/ana mitjançant cita prèvia, les persones sol·licitants hauran d’emplenar i presentar una instància genèrica a través de correu electrònic a l’adreça: vilobi@diba.cat o bé presencialment, mitjançant cita prèvia que es sol·licitarà al telèfon: 93 897 89 80 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).

Ajudes per a alumnes d'educació infantil i primària (conv. curs 2020-2021 i anteriors)

Aquestes ajudes es destinen al pagament del material escolar, sortides, llibres i altres despeses escolars. Van destinades a l’alumnat d’educació infantil i primària, menors d’edat i empadronats al municipi de Vilobí del Penedès escolaritzats. Un altre requisit per a l’atorgament és que els menors sol·licitants estiguin empadronats a l’Escola Llebeig.

Aquestes ajudes es concedeixen per concurrència competitiva anualment, a través de convocatòria pública. Les bases i l’objecte de les ajudes es poden consultar a les convocatòries anuals en aquesta mateixa pàgina.

Bases, convocatòria i resultats ajudes curs 2019-2020:

Bases reguladores – termini per la presentació de sol·licituds: de l’1 al 30 de juny de 2020

Imprès per a la sol·licitud de les ajudes

Bases, convocatòria i resultats ajudes curs 2019-2020:

Convocatòria i bases – termini per la presentació de sol·licituds: del 3 al 28 de juny de 2019

Resolució d’atorgament – acord JGL 02/09/2019

Bases, convocatòria i resultats ajudes curs 2018-2019:

Convocatòria i bases

Resolució d’atorgament

Bases, convocatòria i resultats ajudes curs 2017-2018:

Convocatòria i bases

Resolució d’atorgament

Bases, convocatòria i resultats ajudes curs 2016-2017:

Convocatòria i bases

Resolució d’atorgament

Cartelll

Subvencions a entitats municipals i associacions (convocatòria 2020 i anteriors)

Aquestes subvencions s’atorguen a entitats i associacions del municipi i serveixen pel finançament de les activitats anuals que desenvolupen a Vilobí del Penedès. Les entitats han de presentar el seu programa a l’Ajuntament i posteriorment, la comissió qualificadora s’encarrega d’avaluar les sol·licituds  i assignar les aportacions econòmiques que rebran les entitats sol·licitants.

Convocatòria 2020:

 • Bases reguladores subvencions entitats 2020
 • Convocatòria 2020 Termini obert de l’1 al 15 de juny de 2020 (ambdós inclosos). Les entitats podran presentar les seves sol·licituds en el Registre de l’ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia que es sol·licitarà al telèfon 93 897 89 80 en el mateix horari. 

Aquestes subvencions es distribueixen amb caràcter anual.