Els serveis públics locals són aquells que presten les entitats municipals en el marc de les competències que per normativa li són pròpies així com aquelles que li han delegat altres ens. En aquest sentit, els municipis poden promoure totes les activitats que estiguin al seu abast i prestar tots els serveis que contribueixin a satisfer les necessitats dels veïns del territori. Per tant, es pot diferenciar entre:

Serveis mínims o obligatoris

Altres serveis voluntaris

Tanmateix, per raons tècniques o econòmiques, els ens locals poden prestar els serveis de manera directa (a través del mateix ajuntament, a través d’organismes autònoms o empreses participades a través de capital majoritàriament públic) o de manera indirecta (a través de concessions, concert o altres formes jurídiques de prestació de serveis).

Pel que fa a la prestació i gestió dels serveis públics de Vilobí del Penedès, es diferencia entre aquells que són de prestació obligatòria pel nombre d’habitants del municipi i aquells serveis que es presten de manera accessòria per a satisfer les necessitats de les veïnes i veïns de Vilobí del Penedès.

Relació de serveis públics obligatoris i forma de gestió: 

Serveis públics obligatoris

Relació d’altres serveis públics i forma de gestió: 

Gestió altres serveis públics

Per a més informació sobre la prestació dels serveis públics municipals, consulteu a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès en el seu horari d’atenció al públic o envieu les vostres preguntes o dubtes a través del qüestionari d’aquest Portal de Transparència.

Pel que fa a les incidències dels serveis públics, es poden consultar a través de la pàgina web municipal, a l’apartat notícies i informacions.

Per a queixes i suggeriments dels serveis, tramita-ho a través del tràmit “Quixes i Suggeriments” a la web municipal