Retribucions a càrrecs electes amb dedicació: 

Únicament l’alcalde gaudeix de dedicació per a l’exercici de les seves funcions a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès. En concret, té una dedicació del 75% pel que percep una retribució mensual bruta de 1.118,73 euros per 12 pagues.

La resta de càrrecs electes perceben les indemnitzacions i dietes previstes per assistència als diferents òrgans de govern.

Indemnitzacions i dietes per assistència a òrgans de govern:

El règim de dietes i indemnitzacions dels càrrecs electes municipals a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès per assistència als òrgans de govern  neix d’un acord del conjunt dels grups municipals que conformen el Consistori.

En aquest sentit, s’estableix el règim d’assistències a favor dels membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial següent:

Assistència al Ple Municipal: 100,00 euros/sessió fins a un màxim de 12 assistències l’any

Assistència a Juntes de Govern Local: 80,00 euros/sessió fins a un màxim de 24 assistències l’any

Assistència a la Comissió de Coordinació de Govern: 50,00 euros/sessió fins un màxim de 48 assistències l’any

Assistència a la Comissió especial de Comptes: 40,00 euros per sessió

Assistència a meses de contractació: 40,00 euros per sessió

Es pot consultar l’acord de Ple on s’estableixen les indemnitzacions en el següent enllaç