El pressupost municipal és una planificació econòmica i financera anual que es vincula a l’estratègia duta a terme pels òrgans de govern municipals. Representa una eina essencial per a la gestió pública ja que permet plantificar i avaluar les actuacions municipals.

La competència per aprovar el pressupost és del Ple Municipal, que el debat prèvia presentació de l’equip de govern i l’aprova si s’escau.  El pressupost s’integra per les previsions d’ingressos que l’Ajuntament espera obtenir i les despeses que estima haver d’afrontar durant l’exercici pressupostari corresponent.

El pressupost es pot analitzar i presentar des de diverses perspectives (econòmica, orgànica, per programes o per objectius) que permeten un anàlisi diferent dels ingressos i despeses previstos. L’Ajuntament de Vilobí del Penedès presenta en aquest Portal el pressupost anual des d’una perspectiva econòmica, per capítols, juntament amb un resum gràfic del pes de cada capítol sobre el total del pressupost.

A continuació, es presenta gràficament l’evolució del pressupost de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès des de l’exercici 2012 fins a l’actualitat.

Evolució pressupost Vilobí del Penedès 2021

Podeu també consultar més informació del pressupost municipal de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès aquí

En les pestanyes següents pot consultar-se els pressupostos per capítols complets des de l’exercici 2015 fins a l’actualitat:

El pressupost municipal per exercicis econòmics

El pressupost de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès per a l’exercici 2021 ascendeix a 1.870.245,00 €, el que representa un augment d’un 26,37 % respecte el pressupost de l’any anterior:

Resum pressupost de despeses – exercici 2021

Resum pressupost d’ingressos – exercici 2021

Consulta també d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2020 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

El pressupost de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès per a l’exercici 2020 ascendeix a 1.480.000,00 €, el que representa una reducció d’un 19,20 % respecte el pressupost de l’any anterior:

Resum pressupost de despeses – exercici 2020

Resum pressupost d’ingressos – exercici 2020

Consulta també d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2020 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

El pressupost de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès per a l’exercici 2019 ascendeix a 1.831.750,00 €, el que representa una reducció d’un 1,15 % respecte el de l’any anterior:

Resum pressupost de despeses – exercici 2019

Resum pressupost d’ingressos – exercici 2019

Consulta també d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2019 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

Consulta els informes tècnics sobre el compliment de la normativa en estabilitat i sostenibilitat pressupostària i financera en l’elaboració del pressupost de l’ajuntament de Vilobí del Penedès per l’exercici 2019, així com la previsió d’inversions en el mateix pressupost:

Bases d’execució – pressupost 2019

Informe de secretaria-intervenció – compliment objectius d’estabilitat pressupost 2019

Informe d’alcaldia – compliment objectius d’estabilitat pressupost 2019

Inversions previstes – pressupost 2019

El pressupost de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès per a l’exercici 2018 ascendeix a 1.853.060 €, el que representa un augment d’un 33,86 % respecte el de l’any anterior.

Descarrega’t el pressupost desglossat en partides per l’exercici 2018 així com tota la documentació annexa que acompanya l’elaboració del pressupost municipal:

Aprovació definitiva pressupost 2018 (Despeses i Ingressos)

Informe sobre l’aprovació del pressupost 2018

Estructura del pressupost 2018 

Programa d’inversions incloses al pressupost 2018

Informe econòmic financer – aprovació pressupost 2018

Bases d’execució del pressupost 2018

Estat de consolidació – pressupost 2018

Consulta també d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2018 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

El pressupost de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès per a l’exercici 2017 ascendeix a 1.384.335 €, el que representa un augment d’un 7,23 % respecte el de l’any anterior.

Descarrega’t el pressupost desglossat en partides per l’exercici 2017:

Pressupost 2017 – Ingressos

Pressupost 2017 – Despeses

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2017 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

El pressupost de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès per a l’exercici 2016 ascendeix a 1.290.950,00 €, el que representa una reducció d’un 12,69 % respecte el de l’any anterior.

Descarrega’t el pressupost desglossat en partides per l’exercici 2016:

Pressupost 2016 – Ingressos

Pressupost 2016 – Despeses

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2016 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

El pressupost de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès per a l’exercici 2015 ascendeix a 1.478.530,00 €, el que representa una reducció d’un 21,09 % respecte el de l’any anterior.

Descarrega’t el pressupost per capítol desglossat per l’exercici 2015:

Pressupost 2015 – Ingressos

Pressupost 2015 – Despeses

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2015 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.