El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament urbanístic bàsic per a la l’ordenació integral del territori d’un o diversos municipis. D’acord amb la legislació vigent, té per objecte l’establiment de l’ordenació del territori planejant, definint el model d’utilització del sòl a llarg termini que resulta de la ponderació qualitativa i quantitativa de les dades i conclusions dels estudis realitats per a tal efecte i les diferent alternatives de planejament que s’hagin formulat.

Tota ordenació integral del territori es composa necessàriament de:

  • La classificació del sòl que vincula tot el territori planejat amb un destí urbanístic bàsic així com amb el corresponent règim jurídic.
  • La definició dels elements fonamentals de l’estructura general de l’ordenació (vies de comunicació principals, equipaments, serveis comunitaris, etc.).
  • La fixació del programa per al desenvolupament i execució de les corresponents previsions.

Tota la informació (documents, memòries, plànols, etc.) sobre el planejament urbanístic vigent al terme municipal de Vilobí del Penedès es pot consultar a la pàgina web municipal en el següent enllaç . Tanmateix, durant el mes de febrer de 2019 s’ha efectuat una modificació del Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal (POUM) de Vilobí del Penedès. Consulta el document tècnic de la modificació en el següent enllaç

També poden consultar-se els mapes i plànols urbanístics de Catalunya. El mapa urbanístic de Catalunya és una eina que permet visualitzar, des de diversos punts de vista, la classificació del sòl i les limitacions municipals dels diferents municipis de Catalunya. Així, permet descarregar i consultar diferents plànols, a escales diverses, on es poden visualitzar i creuar dades per obtenir el màxim d’informació urbanística sobre el sòl municipal. Consulta el mapa urbanístic de Vilobí del Penedès aquí

Per últim, dir que a banda dels plans municipals de planificació urbanística, existeixen plans d’ordenació que afecten àmbits territorials més grans. Per a consultar tant el Pla General d’Ordenació Urbanística de Catalunya com els plans parcials o territorials, podeu clicar al aquí.