L’article 48 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableix que l’organització municipal es regeix obligatòriament per l’alcalde o alcaldessa, els tinents d’alcaldia i pel Ple. També es contempla la possibilitat en municipis de menys de 5.000 habitants de constituir una comissió de govern (o Junta de Govern Local), sempre i quan així ho estipuli el Ple o el Reglament Orgànic Municipal. Tanmateix, la comissió especial de comptes també existeix en tots els ajuntaments.

D’altra banda, el mateix article deixa a lliure determinació dels ens municipals la tinença d’altres organismes de caràcter sectorial, per tal de complementar l’organització municipal com comissions informatives, síndics/iques de greuges, òrgans de participació ciutadana, entre d’altres.

Dit això, l’Ajuntament de Vilobí del Penedès es composa pels següents òrgans de govern:

Alcaldia

Nomenament: 

L’alcalde  és elegit a través del Ple i és responsable davant d’ell de la seva gestió política. També és el president de la Corporació i ostenta atribucions atorgades per la Llei 7/1985, de les Bases del Règim Local i pel TRLMRL, concretament en el seu article 53.

Alcalde: Francesc Xavier Edo Vargas

Atribucions: 

a. Representar a l’Ajuntament.

b. Dirigir el govern i l’administració municipals.

c. Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e. Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

f. Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

g. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

h. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

i. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l’article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

j. Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

k. Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s’ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

l. La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l’alcaldia. Així mateix, l’alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d’urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n’hi ha de donar compte.

m. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.

n. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.

o. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

q. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l’alineació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

 1. La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
 2. La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alineació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

r. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.

s. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.

t. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

També correspon a l’alcaldia el nomenament dels respectius tinents d’alcaldia. L’alcalde, pot delegar mitjançant decret algunes de les anteriors atribucions en el marc del que estableix la llei.

En el cas de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès i d’acord amb la normativa vigent, l’alcalde va delegar competències que li són pròpies a la Junta de Govern Local mitjançant el decret d’alcaldia 21/2019, de 26 de juny,

Tinents d'alcaldia

Els Tinents i tinentes d’Alcaldia substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l’Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d’entre els regidors i regidores que conformen el Ple Municipal.

Els tinents d’alcaldia són nomenats per l’alcalde.  Els tinents d’alcaldia actuals van ser nomenats pel decret d’alcaldia 20/2019, de 17 de juny. Concretament són:

 • Primer tinent d’alcaldia: Agustín Díaz-Prieto Huidobro
 • Segon tinent d’alcaldia: Josep Lluís Arbós Alabreda
 • Tercer tinent d’alcaldia: Elena Clotet Gonzalo

Els tinents d’alcaldia no tenen designades atribucions específiques més enllà de l’assistència a l’alcalde, tot i que poden ser objecte de delegacions. En el cas de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, no tenen delegada cap atribució específica.

Ple municipal

Composició:

És un òrgan col·legiat format per l’ alcalde i per tots els regidors i regidores. És convocat i presidit per l’alcalde i celebra sessions públiques tant de caràcter ordinari com extraordinari.

La llei 5/1985, del règim electoral general, determina el nombre de regidors de les corporacions locals en funció de la població, que en el cas de Vilobí del Penedès respon a nou regidors o regidores. Els membres del Ple s’elegeixen a través de les eleccions municipals, que es celebren cada quatre anys mitjançant sufragi universal. Les últimes eleccions celebrades el 26 de maig de 2019, van determinar com a membres del Ple a:

 • Francesc Xavier Edo Vargas
 • Agustín Díaz-Prieto Huidobro
 • Josep Lluís Arbós Alabreda
 • Elena Clotet Gonzalo
 • Sergi Muela Roig
 • Ramona Suriol Saumell
 • Josep Maria Flores Travesa
 • Ester Vallès Pelay
 • Anna Freixedas Martínez

Periodicitat de les sessions: 

En sessió extraordinària del Ple Municipal celebrada el 4 de desembre de 2019, dins les propostes d’organització i funcionament de l’ajuntament, es va establir que els plens ordinaris es celebrin amb caràcter bimestral, concretament el segon dimecres de cada mes senar a les 20.00 hores del vespre a la sala de plens municipals.

Pel que fa a les sessions extraordinàries, que poden convocar-se per l’alcalde, s’acorda que s’intentarà que se celebrin en el mateix horari que els plens ordinaris, a les 21.00 hores.

Atribucions: 

La llei 7/1985 així com l’article 52 del TRLMRLC, atorguen al Ple Municipal les següents atribucions:

a. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.

c. L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.

d. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e. Crear i regular òrgans complementaris.

f. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h. Acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions públiques.

i. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

j. Aprovar la plantilla del personal i la relació de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

l. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost – llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives  en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior -, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n. Les  contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió

p. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

 1. Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost
 2. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q. Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

r. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

També correspon al Ple la votació sobre la moció de censura o sobre la qüestió de confiança plantejada sobre l’ alcaldessa.

El Ple pot delegar, mitjançant decret, les competències anteriors a l’alcalde, als seus membres, a altres regidors o regidores en el marc del que estableix la llei.

Fins al moment, a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès no s’han efectuat delegacions a favor de cap altre Òrgan de Govern. 

Junta de Govern Local

Composició: 

La Junta de Govern Local és l’òrgan que sota la presidència de l’alcalde, col·labora de manera col·legiada en la funció de direcció política que a aquest correspon i exerceix funcions executives i administratives. Els membres de la Junta són nombrats per l’alcalde (Decret 21/2019) i no podran superar mai un terç del nombre legal de membre del Ple. En aquest sentit, l’alcalde va nombrar a membres a:

 • Agustín Díaz-Prieto Huidobro
 • Josep Lluís Arbós Alabreda
 • Elena Clotet Gonzalo

Periodicitat de les sessions: 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia 21/2019, de 26 de juny, les sessions de Junta de Govern es celebraran amb una periodicitat quinzenal, sempre que hi hagi assumptes a tractar. En concret es celebraran el primer i tercer dilluns de cada mes a les 20.00 hores.

Atribucions: 

Amb caràcter general, correspon a la Junta de Govern Local (JGL) l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, així com l’assumpció de determinades atribucions que tant l’alcaldia com el ple li deleguin, per tal d’agilitzar la resolució de tot un seguit d’assumptes d’administració ordinària que no cal que esperin a les sessions del ple, però que es convenient que resolgui un òrgan col·legiat.

D’altra banda, les lleis li atribueixen les següents:

a. L’aprovació de projectes d’ordenances i de reglaments, inclosos els orgànics, amb excepció de les normes reguladores del Ple i les seves comissions.

b. L’aprovació del projecte de pressupost.

c. L’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació urbanística l’aprovació definitiva o provisional correspongui al Ple.

d. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i dels projecte d’urbanització.

e. La concessió de qualsevol tipus de llicència, excepte que la legislació sectorial li atribueixi expressament a un altre òrgan.

f. El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar de despeses en matèria de la seva competència, disposar de despeses prèviament autoritzades per el Ple i la gestió del personal.

g. Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple, l’oferta de treball públic, les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, el nombre i règim de personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de l’Ajuntament, sense perjudici d’allò disposat en l’article 99 de la Llei 7/1985, l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les demés decisions en matèria de personal que no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan.

La composició dels tribunals d’oposicions serà predominantment tècnica, havent de posseir tots els membres un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per l’ingrés en les places convocades.  El seu president podrà ser nombrat entre els membres de la Corporació o entre el personal al servei de les Administracions Públiques.

h. El nomenament i cessament dels titulars dels òrgans directius de l’Administració municipal.

i. L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència.

j. Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes.

k. Exercir la potestat sancionadora excepte que per llei s’atribueixi a un altre òrgan.

l. Designar als representants municipals en els organismes col·legiats de govern o administració dels ens, fundacions o societats, sigui quina sigui la seva naturalesa, en els que l’Ajuntament participi.

m. Les demés que li corresponguin d’acord a les disposicions legals vigents.

Fins al moment, la Junta de Govern Local de Vilobí del Penedès no ha delegat competències a cap altra òrgan de govern.

Comissió especial de comptes

Composició: 

La Comissió especial de comptes ha d’existir de manera obligatòria a qualsevol ajuntament i ha d’estar integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació municipal. El nombre de membres que la composen es proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o igual per a cada grup.

Pel que fa a Comissió de Vilobí del Penedès, està formada per una persona representant de cada grup municipal i les decisions es prenen per sistema de vot ponderat, segons l’acord de ple adoptat el 26 de juny de 2019.

Atribucions: 

Correspon a la comissió especial de comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l’entitat local i han de ser així mateix objecte d’informació pública abans de sotmetre’s a l’aprovació per part del Ple municipal, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que es pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

L’article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l’ esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

L’organització i el funcionament dels òrgans de govern així com el nomenament de representants a òrgans col·legiats es va aprovar, a proposta de l’alcaldia, en els termes que estableix en següent acord de Ple: