Les ordenances i/o reglaments són normes jurídiques dictades pels ajuntaments amb l’objectiu de regular de la gestió del municipi i tot allò que s’hi relaciona. En aquest sentit, la normativa que regeix la Corporació municipal i la seva relació amb la ciutadania es composa (a banda de la normativa d’institucions superiors) pel conjunt d’ordenances aprovades i dictades per l’ens municipal. Aquelles qüestions que no es troben regulades de manera específica per una ordenança o reglament municipal, com per exemple la participació ciutadana, es regulen per la normativa superior (Constitució espanyola, Estatut d’Autonomia, Lleis aprovades per altres institucions superiors, entre d’altres).

Per tal de donar publicitat activa de la normativa municipal, s’ha dividit l’apartat entre les ordenances reguladores i reglaments i les ordenances fiscals.

Ordenances municipals i reglaments

Les ordenances i els reglaments municipals són disposicions de caràcter general dictades per les administracions locals en l’àmbit de les seves competències, que tenen per objectiu la regulació del funcionament ordinari de la corporació municipal, els serveis que presta i les activitats que es duen a terme en l’àmbit municipal.

Les ordenances reguladores i reglaments, són aprovats per l’òrgan competent i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i posteriorment a la seu electrònica municipal. Per consultar tant el text com les modificacions que s’han dut a terme, accediu al següent enllaç

També poden consultar-se les ordenances municipals que no són de caràcter fiscal a la web municipal: http://www.vilobi.cat/ordenances-no-fiscals

Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament de Vilobí del Penedès per a regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials.

Actualment, les ordenances fiscals regulades per la Corporació municipal són les següents:

Impostos: 

Ordenança fiscal nº 1 – Impost sobre béns immobles (IBI)en vigor des de gener de 2019

Ordenança fiscal nº 2 – Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) – en vigor des de gener de 2020

Ordenança fiscal nº 3 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) – en vigor des de gener de 2021

Ordenança fiscal nº 4 – Impost sobre l’increment de valor del terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) – en vigor des de gener de 2009

Ordenança fiscal nº 5 – Contribucions especials – en vigor des de gener de 1990

Ordenança fiscal nº 24 – Impost sobre activitats econòmiques (IAE) – en vigor des de abril de 2004

Taxes i preus públics: 

Ordenança fiscal nº 6 – Taxa per l’ús d’equipaments cívics, culturals i esportius – en vigor des d’octubre de 2015

Ordenança fiscal nº 7 – Taxa per l’expedició de documents administratius – en vigor des de gener de 2006

Ordenança fiscal nº 8 – Taxa per llicències urbanístiques – en vigor des de gener de 2021

Ordenança fiscal nº 9 – Preu públic pel lloguer de material de propietat municipal – en vigor des de gener de 2014

Ordenança fiscal nº 10 – Taxa pel servei de clavegueram – en vigor des de gener de 2013

Ordenança fiscal nº 11 – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus – en vigor des de gener de 2021

Ordenança fiscal nº 12 – Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal de subministrament d’aigua potable en vigor des de gener de 2021

Ordenança fiscal nº 13 – Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària – en vigor des d’abril de 2021

Ordenança fiscal nº 14 – Preu públic per la prestació de serveis culturals i esportius –  en vigor des març de 2020

Ordenança fiscal nº 15 – Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic –  en vigor des gener de 2002

Ordenança fiscal nº 16 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic mitjançant mercaderies, materials de construcció o altres instal·lacions anàlogues –  en vigor des gener de 2002

Ordenança fiscal nº 17 – Taxa per l’ocupació de subsòl, el sòl i la volada de la via pública –  en vigor des gener de 2002

Ordenança fiscal nº 25 – Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives – en vigor des gener de 2002

Ordenança fiscal nº 27 – Taxa per la prestació dels serveis al Centre d’Educació Infantil Municipal “Els Ocellets” – en vigor des d’octubre de 2020

Ordenança fiscal nº 28 – Taxa per la prestació dels serveis de piscina municipal – en vigor des d’octubre de 2020

Ordenança fiscal nº 29 – Taxa per l’aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general – en vigor des d’abril de 2003

Ordenança fiscal nº 31 – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions – en vigor des de desembre de 2007

Ordenança fiscal nº 32 – Taxa per la prestació del servei del casal per a infants i joves – en vigor des de juliol de 2020

Ordenança fiscal nº 33 – Taxa per la inserció de publicitat als mitjans de comunicació municipals – en vigor des de juny de 2012

Ordenança fiscal nº 34 – Taxa per la prestació del servei de taller ocupacional de gent gran activa – en vigor des de febrer de 2014

Totes aquestes ordenances es revisen i actualitzen anualment, en funció de les necessitats dels serveis que regulen. Les modificacions de qualsevol de les ordenances es publiquen al BOPB i queden registrades per a la consulta aquí