En aquest espai es pot consultar la plantilla de treballadors aprovada per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès amb caràcter anual.

La plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar formada per les places en que s’integren els funcionaris, el personal laboral, eventual, etc. (Article 25 del Decret 214/ 1990 Reglament personal al servei entitats locals).

S’aprova anualment juntament amb el pressupost però es pot modificar en posterioritat a l’aprovació del pressupost i durant l’any de la seva vigència per a respondre a nous serveis, per ampliació, supressió o millora dels existents, entre d’altres causes. La plantilla que aprovi l’òrgan de govern competent s’ha de publicar al BOP i DOGC i enviar còpia a la Delegació del Govern de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Composició de la Plantilla municipal 

Funcionaris de carrera:

Persones vinculades a l’administració pública local mitjançant una relació estatutària regulada pel Dret Administratiu per a l’acompliment de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent. És a dir, la seva relació laboral amb l’administració és fixa.

Funcionaris interins:

Son aquelles persones contractades expressament en situacions de necessitat i urgència i són nomenats com a tals per a l’acompliment de funcions que són pròpies dels funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  • Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera
  • La substitució transitòria dels titulars
  • L’execució de programes de caràcter temporal
  • L’excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos dins d’un període de dotze mesos

Personal laboral: 

Són aquelles persones amb un contracte laboral formalitzat per escrit que presten serveis retribuïts per les administracions públiques. Existeixen diversos tipus de personal de caràcter laboral:

Personal laboral fix, son aquelles persones que han accedit al seu lloc de treball una vegada superades unes proves selectives amb convocatòria pública, publicitat, igualtat de mèrits, etc.

Personal laboral indefinit, son aquelles persones que han accedit a la plaça perquè el seu contracte laboral s’ha anat prorrogant de forma indefinida però sense haver superat proves, però laboralment ja no poden tenir un contracte temporal o de servei determinat.

Personal laboral temporal, son aquelles persones que es contracten per una tasca específica o per un període de temps determinat.

Personal eventual: 

És aquell personal amb caràcter no permanent i que només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuïts amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats amb aquesta finalitat.


PLANTILLA MUNICIPAL AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS

El Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, pública de manera automàtica les plantilles municipals a partir de dades facilitades pels ajuntaments. Es pot consultar la plantilla municipal de Vilobí del Penedès referent a anualitats anteriors en el següent enllaç:

Plantilla municipal Vilobí del Penedès (2003-2022)