Una vegada realitzades les eleccions municipals, el passat 24 de maig de 2015, el Ple Municipal resultant va constituir-se en sessió extraordinària el 13 de juny de 2015.

Posteriorment, en ple extraordinari celebrat el 17 de juny de 2015, van acordar-se les principals línies que regeixen l’organització política municipal. Els principals punts que s’acorden en relació a l’organització municipal són:

  • Constitució dels òrgans de govern (Ple, Junta de Govern Local i Comissió Especial de Comptes).
  • Atribucions i composició dels òrgans de govern constituits.
  • Periodicitat de les sessions d’òrgans de govern.
  • Organització municipal en àrees de gestió.
  • Delegació de competències a regidors i regidores.
  • Creació de la comissió especial de comptes.
  • Nomenament de representants de la corporació a òrgans col·legiats.
  • Nomenament de tinents d’alcaldia.

Tot aquests apartats es troben desenvolupats a aquest bloc anomenat “Funcionament del Govern Local” així com es complementen amb la resta de temes tractats en l’apartat d’Orgaització Institucional.