Consulta els documents sobre estabilitat pressupostària i financera de l’ajuntament de Vilobí del Penedès.

D’acord amb la normativa vigent, la intervenció municipal ha d’emetre informes que acreditin el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i financera juntament amb l’aprovació del pressupost i la liquidació municipal.

Alhora, l’àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, dins del programa d’assistència a la gestió econòmica municipal (ASGEL), elabora amb caràcter anual una extensa diagnosi i posterior anàlisi de la situació econòmica i financera dels ens locals en base als exercicis ja liquidats. Aquest informe té en compte la liquidació pressupostària, l’anàlisi de la variació del romanent de tresoreria i el romanent de despeses generals.

En base als resultats obtinguts, es presenta la diagnosi en format semàfor, tenint en compte 3 blocs diferenciats:

  • Resultat de l’equilibri econòmic
  • Romanent de tresoreria
  • Endeutament municipal

Els resultats s’expressen en funció del color del semàfor en tant que el color verd representa una bona situació econòmica i financera i per contra el color vermell, indica que el resultat de la liquidació pressupostària municipal és millorable.

Consulta i descarrega els documents corresponents de compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l’ajuntament de Vilobí del Penedès: