El deute viu és la suma de l’endeutament que té l’Ajuntament de Vilobí del Penedès amb les entitats bancàries i altre organismes creditors. Les dades sobre el deute viu s’envien al Ministeri d’Hisenda i de les Administracions Públiques així com al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de que n’exerceixin un control continuat.

En el següent document es presenta el deute públic acumulat de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, desglossat per concepte i entitat creditora. S’incorpora també la previsió de reducció del deute per l’any 2018.

Evolució del deute en el marc pressupostari (2013-2018) 

Com es pot comprovar de manera gràfica, als darrers anys l’Ajuntament de Vilobí del Penedès ha anat reduint de manera substancial el deute amb les entitats creditores:

Gràfic endeutament – 2015-2021

* El deute pendent es calcula sobre una previsió d’amortització en base del pressupost per l’exercici 2018

Consulta i/o descarrega l‘informe sobre l’endeutament municipal elaborat per a l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018. En aquest document es poden consultar els deutes pendents d’amortitzar així com les actuacions que resten pendents de liquidar.