En compliment de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica en aquest apartat el resum de la declaració de béns i activitats dels regidors i regidores que conformen el ple municipal.

Les dades provenen del registre d’interessos que tots els membres electes de la Corporació han subministrat en el moment de prendre possessió del càrrec que ocupen. A partir d’aquestes dades s’ha elaborat un resum normalitzat per salvaguardar les dades de caràcter més personal.

D’altra banda és important tenir en compte que les persones que resten obligades per la normativa a presentar el registre d’interessos són:

  • Càrrecs electes de la Corporació
  • Personal directiu local
  • Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que exerceixin les seves funcions a llocs de treball proveïts pel sistema de lliure designació.

Consulta i/o descarrega el resum de la declaració de béns i activitats dels càrrecs electes:

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS CÀRRECS ELECTES – VILOBÍ DEL PENEDÈS (2019-2023) – actualitzada juliol de 2021 per substitució de regidora