En l’apartat de gestió econòmica i patrimonial es poden consultar les dades econòmiques principals de l’Ajuntament Vilobí del Penedès, provinents del pressupost municipal i les corresponents liquidacions del pressupost.

Es publica informació des de l’exercici 2015 amb l’objectiu d’aconseguir un anàlisi comparatiu entre les diferents anualitats, així com es presenten les diferents modificacions pressupostàries que s’han efectuat i l’execució del pressupost municipal amb caràcter trimestral.

També s’exposen enllaços a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya per a presentar informació que s’actualitza i analitza de manera periòdica, a partir del traspàs d’informació de l’Ajuntament a la Sindicatura de Comptes i al “Tribunal de Cuentas” en compliment de les seves obligacions.

Per últim, s’analitzen en aquest espai diferents indicadors de gestió econòmica com són el llindar d’endeutament, el període de pagament a proveïdors o la regla de la despesa, tots ells condicionats per la normativa vigent d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.