El capítol III de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, dedica els seus articles a la transparència en la gestió administrativa dels ens locals. En concret, fa referència a la transparència en la contractació pública, la transparència en els convenis de col·laboració i la transparència en l’activitat subvencional.

Aquest apartat del Portal de Transparència de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès va dedicat al compliment d’aquest capítol, dedicant una secció a cada un dels àmbits a que obliga la normativa. Per tant, trobareu informació sobre:

La contractació pública de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, tant dels procediments oberts com menors, així com la informació relativa als proveïdors i adjudicataris principals de l’Ajuntament.

Els convenis de col·laboració signats per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès.

Les subvencions i ajudes municipals atorgades per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, així com els procediments d’atorgament.