COMPETÈNCIES PRÒPIES DE VILOBÍ DEL PENEDÈS

El municipi de Vilobí del Penedès és un ens local dins de l’organització territorial de Catalunya.

El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament, que es composa per l’alcalde o alcaldessa i els regidors. Com a govern local tenen, segons el que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:

a) L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.

b) La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.

c) L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.

d) La regulació i la gestió dels equipaments municipals.

e) La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.

f) La protecció civil i la prevenció d’incendis.

g) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.

h) La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.

i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

k) La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.

l) La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.

m) La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.

n) La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.

Tanmateix, la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el seu article 25, atorga als ajuntaments un ampli àmbit competencial en tant que especifica que:

El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article.

El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.

b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus urbans sòlids i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.

c) Abastament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

e) Avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis

g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport urbà col·lectiu.

h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.

i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.

j) Protecció de la salubritat pública.

k) Cementiris i activitats funeràries.

l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l’obtenció  dels solars necessari per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.

o) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

A l’article 26 de la LBRL, s’introdueixen els serveis bàsics que han de dur a terme les administracions locals, així com es posa l’accent en la gestió dels serveis públics. Els municipis hauran de prestar, en tot cas, els següents serveis:

a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.

b) En municipis superiors a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.

c) En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d’incendis e instal·lacions esportives d’ús públic.

d) En els municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.

COMPETÈNCIES DELEGABLES PER ENS SUPERIORS

L’article 27 de la LBRL, disposa les competències que les administracions estatals i autonòmiques poden delegar a les entitats locals, amb l’objectiu d’evitar duplicitats administratives, millorar la transparència dels serveis públics i el servei a la ciutadania i, en general, contribuir als processos de racionalització administrativa, generant un estalvi net de recursos. Les activitats que es poden delegar són:

a) Vigilància i control de la contaminació ambiental.

b) Protecció del medi natural.

c) Prestació de serveis socials, promoció de la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència de gènere.

d) Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la Comunitat Autònoma.

e) Creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d’educació de titularitat pública de primer cicle d’educació infantil.

f) Realització d’activitats complementaries en els centres docents.

g) Gestió d’instal·lacions culturals de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l’Estat, amb estricta subjecció a l’abast i condicions que deriven de l’article 149.1.28.ª de la Constitució espanyola.

h) Gestió de les instal·lacions esportives de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l’Estat, incloent les situades en els centres docents quan s’usin fora de l’horari lectiu.

i) Inspecció i sanció d’establiments i activitats comercials.

j) Promoció i gestió turística.

k) Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacle públics.

l) Liquidació i recaptació de tributs propis de la Comunitat Autònoma o de l’Estat.

m) Inscripció d’associacions, empreses o entitats en els registres administratius de la Comunitat Autònoma o de l’Administració de l’Estat.

n) Gestió d’oficines unificades d’informació i tramitació administrativa

o) Cooperació amb l’Administració educativa a través dels centres associats a la Universitat Nacional d’Educació a Distància.

n) Gestió d’oficines unificades d’informació i tramitació administrativa.