En l’actualitat no hi ha cap auditoria dels comptes municipals elaborada expressament per a tal efecte. No obstant, els comptes municipals es sotmeten a tots els controls econòmics establerts per la normativa vigent, tal i com s’especifica en els diferents apartats de gestió econòmica d’aquest Portal de Transparència.

D’altra banda, es pot consultar el resultat dels informes elaborats per la Diputació de Barcelona sobre la sostenibilitat econòmica i financera municipal, a l’apartat “estabilitat pressupostària i financera