En compliment de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els governs locals tenen l’obligació de facilitar tota la informació a la ciutadania de manera activa.

En concret, el títol tercer de la mateixa llei estableix el dret a la informació pública, que va més enllà de la simple publicació de la informació al Portal. Aquest títol reconeix al ciutadà (tant a títol individual com en nom o representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda) el dret a sol·licitar i obtenir de qualsevol institució pública, tota la informació que no s’hagi pogut trobar al Portal de Transparència.

En aquest sentit, obliga a les administracions a adoptar tantes mesures organitzatives com siguin necessàries per al compliment d’aquesta obligació.

Per tal de respondre les sol·licituds sorgides en aquest títol, es posa a disposició de les persones interessades el formulari a presentar per accedir al dret a la informació pública:

Sol·licitud d’accés a la informació pública